INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA: 05.03.2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.04.2024, godz. 15:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, mikroskopia elektronowa, mikrostruktura katalizatorów, materiały porowate, nanomateriały

OPIS

Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska naukowego  adiunkta w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy.

Zakres zadań na stanowisku

 • Synteza materiałów katalitycznych ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów.
 • Charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna materiałów wykazujących właściwości katalityczne.
 • Pomiary mikroskopowe i analiza wyników analitycznej skaningowej i skaningowo-transmisyjnej mikroskopii elektronowej.
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji i prezentacji konferencyjnych.
 • Praca w ramach współpracy naukowej z innymi jednostkami.
 • Uczestnictwo w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej Instytutu (opieka nad stażystami, prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów).

Wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskany do 10 lat przed ogłoszeniem konkursu.
 • Udokumentowana znajomość technologii metod syntezy nanomateriałów.
 • Znajomość technik pomiarowych wykorzystywanych do charakteryzacji nanomateriałów (ze szczególnym uwzględnieniem skaningowej mikroskopii elektronowej).
 • Znajomość technik analitycznych - EDX, EBSD.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów naukowych i planowania doświadczeń.
 • Doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych w języku angielskim.

Kwalifikacje

 • Posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych
 • Udokumentowany udział w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań nad materiałami funkcjonalnymi.

Umiejętności

 • Umiejętność upowszechniania wyników badań w formie przedstawień ustnych oraz publikacji w języku angielskim.
 • Umiejętność pracy w zespole naukowym.
 • Umiejętność pozyskiwania środków na badania.

Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfiki stanowiska

Preferowani będą kandydaci/kandydatki o zainteresowaniach skierowanych na nowoczesne techniki mikroskopowe oraz z doświadczeniem w realizacji projektów badawczych.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata (-ki)

 1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający posiadanie stopnia doktora. Jeżeli dyplom został uzyskany za granicą kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub jego odpisu oraz suplementu zawierającego informacje o skali stosowanych ocen (innego dokumentu ukończenia studiów za granicą) przed rozpoczęciem zatrudnienia w Instytucie (w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe zawarcie umowy o pracę). W przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację). Informacje na temat nostryfikacji znajdują się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych).
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 3. Życiorys naukowy kandydata(-ki), zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
 4. Wykaz publikacji.
 1. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat(ka) zobowiązany(a) będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb i termin składania dokumentów

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  z tytułem wiadomości „Konkurs adiunkt OChNiK” w terminie do 05.04.2024 , godz.15:00 .

Dodatkowe informacje

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych (regulamin dostępny jest pod linkiem https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy).

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo