Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Miasto: Wrocław

Stanowisko: adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc)

Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne

Data ogłoszenia: 01.03.2024

Termin składania ofert: 16.03.2024

Termin rozstrzygnięcia: 18.03.2024

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 21.03.2024

Link do strony: www.intibs.pl

Słowa kluczowe: biomateriały; biopolimery; nanorozmiarowe związki fosforanowo-krzemianowe; jony litu; jony f i d elektronowe

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska adiunkta dla stażysty podoktorskiego wykonawcy projektu badawczego pt. „Biokompatybilne materiały o właściwościach teranostycznych do precyzyjnych zastosowań medycznych” realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej

Umowa zawarta zostanie w pełnym wymiarze etatu na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy. Wynagrodzenie w ramach realizowanej umowy wynosić będzie miesięcznie ok. 5 900 zł netto (ok. 8 200 zł brutto). Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę zawarta między osobą zatrudnianą a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis projektu

Celem projektu badawczego jest zaprojektowanie i otrzymanie nowego wielofunkcyjnego biomateriału opartego na nanorozmiarowych związkach fosforanowo-krzemianowych o strukturze apatytu (nSi-HAp) domieszkowanych jonami litu (Li+) i metali ziem rzadkich (RE3+) zamkniętych w otrzymanych biodegradowalnych polimerach (np. polilaktyd (PLA), poli(L-laktyd) (PLLA), poli(D,L-laktyd) (PDLA), czy poli(D,L-laktyd-ko-glikolid) (PDLLGA)) do regeneracji tkanek, w tym krytycznych ubytków kości i nerwów, a także systemu dostarczania leków (nHAp/Li+/RE3+@Polymer).

Opis zadań

Do obowiązków kandydata będzie należała synteza nanostrukturalnych związków fosforanowo-krzemianowych o strukturze apatytu domieszkowanych jonami litu i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich zamkniętych w otrzymanych biodegradowalnych polimerach (e.g. polilaktyd (PLA), poli(L-laktyd) (PLLA), poli(D,L-laktyd) (PDLA), czy poli(D,L-laktyd-ko-glikolid) (PDLLGA)) oraz ich analiza strukturalna, morfologiczna oraz spektroskopowa. Dodatkowo do zadań kandydata należało będzie modyfikacja chemioterapeutykami otrzymanych wcześniej materiałów oraz zbadanie ich właściwości strukturalnych i spektroskopowych.

Wymagania

Kandydat spełniać musi wymagania określone w pkt .2.1.1. Załącznika do uchwały Rady NCN nr 26/2019 z dnia 14 marca 2019 r. https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala26_2019-zal1.pdf oraz powinien:

  • posiadać stopień doktora w dyscyplinie: nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem 2022. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Stopień doktora nie może być uzyskany w INTiBS PAN.

Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w podmiocie innym niż INTiBS PAN oraz nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (szczegóły zawarte są w ww Regulaminie projektu) ;

  • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego;
  • posiadać doświadczenie w syntezie materiałów nieorganicznych i polimerowych oraz ich charakteryzacji (morfologicznej, strukturalnej, optycznej, spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego).
  • Posiadać znajomość podstaw spektroskopii ciał stałych i polimerowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich.
  • Posiadać umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej.
  • być gotowym do podjęcia pracy od 21.03.2024 r. (należy uwzględnić formalne kroki związane z pobytem i pozwoleniem na pracę w Polsce);

Wymagane dokumenty

Kandydat przystępując do konkursu powinien złożyć:

  1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora. Jeżeli dyplom został uzyskany za granicą kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub jego opisu oraz suplementu zawierającego informacje o skali stosowanych ocen (innego dokumentu ukończenia studiów za granicą) przed rozpoczęciem zatrudnienia w Instytucie (w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe zawarcie umowy o pracę). W przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację). Informacje na temat nostryfikacji znajdują się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych).
  2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
  3. Życiorys naukowy zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o osiągnięciach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
  4. Wykaz publikacji.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.


Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  w terminie do 16.03.2024r.

 

Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierować do kierownika projektu prof. dr. hab. Rafała J. Wiglusza , (email: , tel. +48 71 39 54 159).

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z obowiązującą do projektu dokumentacją konkursową Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo