INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN        
MIASTO: Wrocław     
STANOWISKO: adiunkt w Oddziale Badań Strukturalnych
DYSCYPLINANAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 19.12.2018
TERMIN SKŁADANIAOFERT: 31.12.2018   
LINK DO STRONY: intibs.pl  
SŁOWA KLUCZOWE: analiza strukturalna kryształów oraz próbek proszkowych, nieuporządkowane materiały organiczno-nieorganiczne, przemiany fazowe, struktury modulowane, interpretacja danych otrzymanych metodami SEM, TEM, spektroskopii Ramana, spektroskopii dielektrycznej

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Oddziale Badań Strukturalnych. Kandydat powinien posiadać kompetencje w zakresie szeroko pojętej analizy strukturalnej obejmującej między innymi: temperaturowe pomiary dyfrakcji na monokryształach oraz próbkach polikrystalicznych, oznaczanie struktury układów nieuporządkowanych, struktur modulowanych współmiernie oraz niewspółmiernie, strukturalne przemiany fazowe (ze szczególnym uwzględnieniem roli słabych oddziaływań wodorowych). Wymagane jest doświadczenie w analizie strukturalnej związków nieorganicznych, organiczno-nieorganicznych, organicznych, nanomateriałów oraz materiałów kompozytowych. Oczekuje się także umiejętności interpretacji wyników dotyczących struktury oraz morfologii wymienionych wyżej materiałów, w tym danych otrzymanych metodami SEM, TEM, FTIR, spektroskopii Ramana, spektroskopii dielektrycznej.

Kandydat powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk fizycznych i udokumentowany dorobek naukowy w wyżej określonym zakresie badań, w tym: co najmniej 5-cio letnie doświadczenie na stanowisku naukowym, współudział w projektach badawczych, kierowanie projektami pomiarowymi na stacjach synchrotronowych oraz neutronowych; autorstwo lub współautorstwo w publikacjach zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej, a także doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym i realizacją projektów badawczych. Niezbędna jest znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*;
  2. Odpisy dyplomów magisterskiego oraz doktorskiego;
  3. Życiorys oraz listę publikacji, indeks Hirscha, ilość cytowań (bez autocytowań);
  4. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych,;
  5. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, przy ul. Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na adiunkta”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 grudnia 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 4 stycznia 2019 r.
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany.
Okres zatrudnienia: na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu.

*Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.