Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Miasto: Wrocław

Stanowisko: adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc)

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne, nauki chemiczne lub pokrewne

Data ogłoszenia: 28.09.2023

Termin składania ofert: 12.10.2023

Termin rozstrzygnięcia: 16.10.2023

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 02.11.2023

Link do strony: www.intibs.pl

Słowa kluczowe: nanomateriały, luminescencja, fotoprzewodnictwo

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska adiunkta dla stażysty podoktorskiego wykonawcy projektu badawczego realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2020/37/B/ST5/02399) w Oddziale Spektroskopii Optycznej

Umowa zawarta zostanie w  pełnym wymiarze etatu na okres 12 miesięcy. Wynagrodzenie w ramach realizowanej umowy wynosić będzie miesięcznie ok 5 988,59 zł netto (ok. 8 300,14 brutto). Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę zawarta między osobą zatrudnianą a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis projektu

Opis projektu można znaleźć pod adresem https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=486601

Opis zadań

Synteza materiałów nieorganicznych domieszkowanych jonami lantanowców.

Pomiary właściwości spektroskopowych materiałów nieorganicznych domieszkowanych jonami lantanowców.

Analiza otrzymanych wyników, przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań, przygotowanie publikacji naukowych, prezentacja wyników badań na seminariach i konferencjach naukowych.

Wymagania

Kandydat spełniać musi wymagania określone w Załącznik do uchwały Rady NCN nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych

oraz powinien:

  • posiadać stopień doktora dziedzinie chemia, fizyka, inżynieria materiałowa lub pokrewnych.

Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w podmiocie innym niż INTiBS PAN oraz nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (szczegóły zawarte są w ww Regulaminie projektu) ;

  • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego;
  • być gotowym do podjęcia pracy od 2.11.2023 (należy uwzględnić formalne kroki związane z pobytem i pozwoleniem na pracę w Polsce).

Wymagane dokumenty

Kandydat przystępując do konkursu powinien złożyć:

  1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację). Informacje na temat nostryfikacji znajdują się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych) .
  2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
  3. Życiorys naukowy zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o osiągnięciach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
  4. Wykaz publikacji.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.


Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: w terminie do 12.10.2023r.

 

Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierować do kierownika projektu prof. dr. hab. Wiesława Stręka , (email: , tel. +48 71 395 41 77).

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z obowiązującą do projektu dokumentacją konkursową Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo