INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne / nauki fizyczne / inżynieria materiałowa lub pokrewne

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 9.02.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 02.03.2023 r., godz. 15.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 7 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: nanomateriały, luminescencja, arseniany, wanadany, fosforany

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska adiunkta dla stażysty podoktorskiego wykonawcy projektu badawczego pt. „Otrzymywanie i modulacja właściwości spektroskopowych układów typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+, domieszkowanych jonami "typu s2" i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/33/B/ST5/02247) w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej.

Umowa zawarta zostanie w pełnym wymiarze etatu na okres 12 miesięcy i zaczyna się 13.03.2023 r.

Wynagrodzenie miesięczne w ramach realizowanej umowy wynosić będzie około 8 272,67 brutto.

Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę zawarta między osobą zatrudnianą a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis zadania badawczego (Zakres zadań):

Do obowiązków kandydata będzie należała synteza domieszkowanych jonami lantanowców matryc nieorganicznych typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+ i ich analiza strukturalna, morfologiczna oraz spektroskopowa. Dodatkowo do zadań kandydata należało będzie przygotowanie nanoceramik na bazie otrzymanych wcześniej nanonamateriałów oraz zbadanie ich właściwości strukturalnych i spektroskopowych.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie: nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem 2022. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Stopień doktora nie może być uzyskany w INTiBS PAN.
 2. Doświadczenie w syntezie materiałów nieorganicznych i ich charakteryzacji (morfologicznej, strukturalnej, optycznej).
 3. Znajomość podstaw spektroskopii optycznej ciał stałych domieszkowanych jonami ziem rzadkich.
 4. Umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej.
 5. Biegła znajomość j. angielskiego.
 6. Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 7. Kandydat spełniać musi wymagania określone w pkt .2.1.1. Załącznika do uchwały Rady NCN nr 26/2019 z dnia 14 marca 2019 r. https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala26_2019-zal1.pdf ).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa lub pokrewnych (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację);
 • podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”;
 • życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach
  i znajomości języków obcych;
 • wykaz publikacji;
 • zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Zgłoszenia prosimy kierować:

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na e-mail:  z dopiskiem „Konkurs adiunkt OPUS17_RW”.

Dodatkowe informacje:

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN pod linkiem: https://bip.intibs.pl/

Klauzula RODO

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje