INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk 

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 19 stycznia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 14 lutego 2023 r., godz. 15.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 7 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)

LINK DO STRONY: https://www.intibs.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, magnetyzm, nadprzewodnictwo, materia topologiczna

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (dalej – Instytut) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego - post-doc)  -  wykonawcy projektu badawczego SHENG pt. „Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych faz Heuslera o przestrajalnych topologicznych efektach kwantowych”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2021/40/Q/ST5/00066) w Oddziale Badań Magnetyków Instytutu, przy ścisłej współpracy z Instytutem Fizyki Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie.

Zapraszamy ambitnych młodych naukowców do dołączenia do naszego zespołu rozwijającego badania w dziedzinie materiałów topologicznych, jednego z najgorętszych obszarów badawczych nowoczesnej fizyki ciała stałego.

Do zadań stażysty będzie należało prowadzenie badań niskotemperaturowych własności transportowych i termodynamicznych wybranych związków Heuslera na bazie pierwiastków ziem rzadkich, wykonanie obliczeń struktur elektronowych tych materiałów, interpretacja otrzymanych wyników, współudział w redakcji publikacji naukowych, prezentacja wyników na konferencjach naukowych, opieka nad magistrantami biorącymi udział w projekcie.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk fizycznych, chemicznych lub pokrewnych. Laureat konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o przedstawiony życiorys naukowy (recenzje rozprawy doktorskiej, publikacje i prezentacje konferencyjne, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach, inne doświadczenia naukowe zdobyte w kraju lub za granicą). Od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka angielskiego, predyspozycji do zespołowej pracy badawczej, kreatywności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w prowadzeniu badań w przedmiotowej dziedzinie. Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Umowa zawarta zostanie w pełnym wymiarze etatu na okres 10 miesięcy, a po pozytywnej ocenie dokonań stażysty zostanie przedłużona na kolejne 14 miesięcy. Wynagrodzenie w ramach realizowanej umowy wynosić będzie 8 272,67 zł brutto miesięcznie. Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę zawarta między osobą zatrudnianą a Dyrektorem Instytutu.

Laureat konkursu będzie zobowiązany przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

  • dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora nauk fizycznych, chemicznych lub pokrewnych. W przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację; 
  • podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”;
  • życiorys naukowy, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu), swoich publikacjach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, projektach, uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych; wskazane jest dołączenie rekomendacji dotychczasowych opiekunów naukowych oraz recenzji pracy doktorskiej.

Zgłoszenia prosimy kierować

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na e-mail:   z dopiskiem „Konkurs na stanowisko stażysty w projekcie SHENG2 – OBM, nr SN.111.2.2023” 

Dodatkowe informacje

Konkurs prowadzony jest zgodnie z uchwałą Nr. 136/2020 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły badawcze zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2020/uchwala136_2020.pdf

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo  .