Rekrutacja specjalna do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na doktoranta – stypendystę w programie „Doktorat wdrożeniowy I” MEiN - temat: „Znaczenie diagnostyczne, rokownicze i terapeutyczne markerów uszkodzenia tkanek w chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych”

INSTYTUCJA: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: Doktorant - stypendysta w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) “Doktorat wdrożeniowy I” 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medycznych
DATA OGŁOSZENIA: 12.08.2022 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 14.09.2022
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 20.09.2022
OKRES I  DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 4 lata, od 01.10.2022 
LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl 
LINK DO STRONY IITD PAN: https://hirszfeld.pl/
SŁOWA KLUCZOWE: markery biologiczne aGvHD i cGvHD, HSCT, TNFR1, TIM-3, Th17, Treg


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy I” - temat: „Znaczenie diagnostyczne, rokownicze i terapeutyczne markerów uszkodzenia tkanek w chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (DWD/6/0424/2022) pod kierunkiem dr hab. Lidii Karabon w Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz we współpracy z  Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH).


 1. Opis tematu: 

Ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (acute graft versus host disease (aGvHD)) jest głównym powikłaniem we wczesnym okresie po allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (allo-HSCT). aGvHD występuje nawet u 60% biorców przeszczepów, u których występują inne czynniki ryzyka, takie jak: niedopasowanie HLA, wiek, płeć dawcy i biorcy oraz agresywny schemat kondycjonowania. W późniejszym okresie po HSCT, zwykle miedzy 3 a 24 miesiącem największym problem klinicznym staje się przewlekłe GvHD, które obserwuje się u około 50% biorców z czego u 10-15% pacjentów w jego najcięższej, upośledzającej i zagrażającej życiu formie.

Możliwość przewidywania wystąpienia GvHD przed pojawieniem się objawów klinicznych, oraz możliwość  stratyfikacji pacjentów ze względu na odpowiedź na leczenie jest niezbędna do indywidualnego dopasowania i poprawy wyników terapii tej komplikacji okołoprzeszczepowej. W projekcie chcemy na bazie nowo wdrożonych i dotychczas oznaczanych biomarkerów stworzyć model prognostyczny, który pozwoli oszacować ryzyko wystąpienia a/cGvHD i przewidzieć szansę uzyskania odpowiedzi na leczenie.

W niniejszym projekcie wytypowano najbardziej obiecujące i obejmujące największy obszar mechanizmów GvHD markery tj. TNFR1, TIM-3 (systemic inflamation markers) ST2, Reg3alfa (gastrointestinal injury biomarkers), amfiregulina (AREG) (endothelial damage biomarker), BAFF (B cell-activating factor). Markery te będą testowane pod kątem czułości i specyficzności jako czynniki ryzyka GvHD. Dodatkowo, oznaczone zostaną subpopulacje limfocytów, Th17, Treg, czy punktów kontroli immunologicznej TIM-3 i LAG oraz wykładniki stanu zapalnego. Na bazie oznaczonych parametrów i danych klinicznych zostaną stworzone algorytmy predykcyjne i stratyfikacyjne z wykorzystaniem machine learnig . Ponadto, zostaną wytypowane najlepsze markery aGvHD i cGvHD, które będą wdrożone do rutynowej praktyki klinicznej w DCOPiH.


2. Dodatkowe informacje 

Doktorat realizowany jest na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków, zwanego dalej Komunikatem MEiN, który określa, że miesięczna kwota stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wynosi:

1.      3450 zł (brutto) – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo do końca II roku akad.);

2.      4450 zł (brutto) – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo w III i IV roku akad.).

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie, Komunikacie MEiN oraz Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Środki finansowe w ramach Programu „Doktorat Wdrożeniowy” są przyznawane na okres nie dłuższy niż 4 lata, niezależnie od wynagrodzenia pobieranego przez Doktoranta w podmiocie współpracującym.


3. Obowiązki doktoranta-stypendysty: 

 • terminowa realizacja indywidualnego planu badawczego, spójnego z harmonogramem doktoratu wdrożeniowego,
 • zbieranie, przygotowanie i zabezpieczanie materiału do badania, analiza dostępnej literatury, opracowanie metodologii badawczej, wykonanie badań, opracowanie uzyskanych danych w kontekście danych klinicznych.
 • analiza i prezentacja wyników eksperymentalnych, przygotowanie raportów i publi-kacji naukowych, udział w konferencjach naukowych,
 • praca nad przygotowaniem i walidacją algorytmu predykcyjnego
 • realizacja programu kształcenia i zadań wynikających z obowiązków doktoranta WSD IPAN.
 • przygotowanie i złożenie rozprawy doktorskiej najpóźniej do konńca 4. roku doktoratu i uzyskanie stopnia naukowego doktora


4. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat:

 

Do konkursu przystąpić może jedynie osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora i nie będąca uczestnikiem szkoły doktorskiej.

 • Kandydat na doktoranta musi posiadać status pracownika podmiotu współpracującego (Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii) w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2026 r., zgodnie z definicją ujętą w przepisach (Kodeks pracy art. art. 2 - Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.),
 • Absolwent analityki medycznej, biotechnologii, biologii, wydziału lekarskiego lub kierunków pokrewnych (termin dostarczenia dyplomu: najpóźniej 30 września 2022)
 • Zainteresowania naukowe w obszarze hematologii, transplantologii, immunologii potwierdzone publikacjami, kursami, szkoleniami, udziałami w konferencjach itp.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Sumienność, motywacja i entuzjazm do pracy badawczej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 • Dobrze widziana jest:

- wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej w zakresie technik cytometrii przepływowej, western blot, ELISA, izolacji DNA i/lub RNA, PCR, qPCR;

- odbyte kursy i szkolenia związane z tematem doktoratu,

- prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego lub lekarza.

 1. Wymagane dokumenty: 

Określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

https://www.intibs.pl/dla-studentow/zasady-rekrutacji.html

 • wypełniony formularz zintegrowany pobrany ze strony internetowej WSD IPAN zawierający: wniosek o przyjęcie do Szkoły, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie, że w przypadku przyjęcia do WSD IPAN będzie to jedyna szkoła doktorska, w której Kandydat będzie się kształcił;
 • życiorys zawierający listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień;
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienia zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, ewentualnie zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony;
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów;
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (nie dotyczy kandydatów, którzy zdali egzamin kończący kurs na tym poziomie w toku studiów),

 

Dodatkowo obowiązkowy dokument:

Oświadczenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, że Kandydat przyjęty do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” MEiN jest lub zostanie zatrudniony nie później niż od 1 października 2022 r., w pełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji doktoratu wdrożeniowego a także, że firma wyraża zgodę na jego udział w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.


6. Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 14 września 2022 roku do godz. 15:00: 

- osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00

albo
- przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

albo

- elektronicznie na adres (z dopiskiem WD_LK_GVHD), przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z dr hab. Lidią Karabon (e-mail: , tel. 713371172 wew. 269).


7. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany w pkt 1 powyżej adres, lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 3709940, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez konto e-mail: lub listownie na adres siedziby.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu badawczego pt. „Znaczenie diagnostyczne, rokownicze i terapeutyczne markerów uszkodzenia tkanek w chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (DWD/6/0424/2022) oraz do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z realizacją projektu badawczego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.
 • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 • Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym, tj. dokonującym czynności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne, księgowe), zaś dane osobowe wybranego w konkursie Kandydata mogą zostać następnie udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym z mocy przepisów prawa.