INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN), Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant - stypendysta w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) “Doktorat wdrożeniowy 2023”

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA: 18.08.2023

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 12.09.2023

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 19.09.2023

OKRES I DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 4 lata, od 01.10.2023

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl LINK DO STRONY INTiBS PAN: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: mikroelektronika drukowana, biosensory, pasty przewodzące, nanocząstki metali

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w programie „Doktorat wdrożeniowy 2023” - temat: „Opracowanie formulacji past opartych na nanocząstkach metali (np. srebra i złota) dla zastosowania w nowoczesnych wyświetlaczach i sensorach bioelektronicznych”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (Nr rej. DWD/7/0060/2023) pod kierunkiem prof. dr. hab. Łukasza Marciniaka w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z firmą XTPL S.A. Dr Aneta Wiatrowska (Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Poland).

Opis tematu

Celem pracy doktorskiej będzie opracowanie nowego składu past przewodzących bazujących na nanocząstkach metalicznych, typu srebra, złota, metody wytwarzania i kontroli jakości, do zastosowań w druku precyzyjnych elementów przewodzących w nowoczesnych wyświetlaczach i sensorach bioelektronicznych. Innowacyjnym elementem pracy doktorskiej będzie opracowanie formulacji o niespotykanej dotąd specyficznej kombinacji parametrów wysokiej zawartości materiału stałego >90 wt.% oraz lepkości >50 000cP w 25st.C co umożliwi precyzyjną mikrodepozycję pasty przewodzącej. Głównym problemem badawczym będzie opracowanie metodyki wytwarzania nanocząstek metalicznych o specyficznych parametrach fizykochemicznych, następnie wprowadzenie otrzymanych nanocząstek do uprzednio dobranych układów rozpuszczalników i dodatków, celem otrzymania specyficznej formulacji pasty i przygotowanie procesu walidacji produktu do danej aplikacji.

Dodatkowe informacje

Doktorat realizowany jest na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków, zwanego dalej Komunikatem MEiN, który określa, że miesięczna kwota stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wynosi:

1. 3450 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo do końca II roku akad.);

2. 4450 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo w III I IV roku akad.).

Dodatkowo doktorantowi przysługuje dofinansowanie kosztów wykorzystania przez niego infrastruktury badawczej INTiBS PAN w celu realizacji doktoratu w wysokości 20 922.84 zł na każdy rok akad.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie, Komunikacie MEiN oraz Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Obowiązki doktoranta-stypendysty

· terminowa realizacja indywidualnego planu badawczego, spójnego z harmonogramem doktoratu wdrożeniowego,

· przygotowanie wariancji formulacji zważając na wybrane dodatki i układy rozpuszczalników.

· określenie procesu kontroli jakości past od strony chemicznej, który będzie zawierał między innymi spis analiz fizykochemicznych oraz granice tolerancji wybranych parametrów. realizacja programu kształcenia i zadań wynikających z obowiązków doktoranta WSD IPAN.

· przygotowanie i złożenie rozprawy doktorskiej najpóźniej pod koniec 4. roku doktoratu i uzyskanie stopnia naukowego doktora

Warunki jakie powinien spełniać Kandydat

· tytuł zawodowy magistra chemii lub pokrewny,

· zainteresowania naukowe w obszarze chemii fizycznej/biochemii/chemii organicznej/fizyki

· biegłość w praktycznym zastosowaniu metod syntezy, oczyszczania i analizy nanomateriałów

· doświadczenie w formulacji produktów chemicznych z wykorzystaniem nanomateriałów

· wiedza i doświadczenie w obszarze badań R&D

· dobra znajomość języka angielskiego,

· umiejętność syntetycznego prezentowania informacji w formie raportów;

· motywacja do pracy naukowej, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

Wymagane dokumenty

Określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2023/24

https://www.intibs.pl/dla-studentow/zasady-rekrutacji.html

Dodatkowo obowiązkowy dokument

Oświadczenie firmy XTPL S.A. Dr Aneta Wiatrowska (Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska), że Kandydat przyjęty do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy 2023” MEiN jest lub zostanie zatrudniony nie później niż od 1 października 2023 r., w pełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji doktoratu wdrożeniowego a także, że firma wyraża zgodę na jego udział w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 12 września 2023 roku do godz. 15:00:

a) elektronicznie na adres (preferowany sposób składania wniosku), przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

b) osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00.

albo

c) przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

Dodatkowa informacja

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z prof. dr hab. Łukaszem Marciniakiem (, tel. +48 71 3954 291).

Dane osobowe

Dane osobowe kandydatów są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo