Instytucja:  Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

Miasto: Wrocław
Stanowisko: Doktorant – stypendysta w projekcie badawczym NCN
Dyscyplina: nauki fizyczne
Data ogłoszenia: 27.07.2023
Termin składania dokumentów: 28.08.2023
Data rozstrzygnięcia konkursu: 20.09.2023

Data rozpoczęcia kształcenia i udziału w projekcie: 01.10.2023

Link do strony WSDIPAN : http://wsdipan.intibs.pl

Link do strony INTiBS PAN http://intibs.pl

Słowa kluczowe: luminescencja, mikroskopia, obrazowanie, lawina fotonów, nanokryształy domieszkowane lantanowcami, nanobiotechnologia, lantanowce

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym pt. „Nowe anty-Stokesowskie znaczniki luminescencyjne i wielokolorowy FRET do sekwencjonowania pojedynczych nici DNA”, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (Weave-UNISONO nr UMO-2022/04/Y/ST5/00081) w  Oddziale Fizykochemii Biomedycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok 2023/2024 https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2023-24.

Wymagania

Kandydat oprócz spełnienia wymów rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk powinien:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z fizyki lub kierunków pokrewnych uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,
 • być gotowym(ą) do rozpoczęcia kształcenia w WSD IPAN oraz uczestnictwa
  w projekcie od 01.10.2023
 • Podstawowe doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji instrumentów optycznych (np. mikroskopy konfokalne, układy optyczne)
 • Podstawowe wiedza w zakresie spektroskopii optycznej (absorpcja, fluorescencja, biospektroskopia) oraz podstawowa znajomość przyrządów spektralnych (spektrografy, kamery, mikroskopy, fotodetektory PMT/APD, techniki fotodetekcji)
 • Doświadczenie w pracy z laserami i optoelektronice
 • Doświadczenie w tworzeniu / używaniu oprogramowania (np. C/C++, LabView, Matlab, Office, Origin, Python itp.), mile widziana praktyczna umiejętność tworzenia i programowania układów (mikro)elektronicznych
 • Doświadczenie w badaniach związanych z tematyką projektu, w szczególności w systemach mikroskopowych, projektowaniu i optymalizacji systemów optycznych i optoelektronicznych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • motywacja do pracy naukowej, rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista
 • Pozytywny wynik egzaminu do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WDS)

Opis zadań

 • realizacja, w okresie wykonywania zadań w projekcie, programu kształcenia w szkole doktorskiej,
 • Charakterystyka właściwości spektroskopowych nanokryształów w funkcji temperatury i mocy promieniowania wzbudzającego
 • Projektowanie, budowa i testowanie nowych układów optycznych i pomiarowych (zliczanie fotonów za pomocą PMT/APD, automatyzacja badań spektralnych i kinetycznych nanocząstek koloidalnych, rozwój mikroskopu fluorescencyjnego do badania pojedynczych nanocząstek)
 • Analiza danych, modelowanie, programowanie, pisanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z naukowcami, zakup sprzętu/materiałów do realizacji badań, wsparcie i mentoring magistrantów

Stypendium

 • 5 000,00 zł (kwota zostanie pomniejszona o koszty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, etc., ok. 24%).

Przystąpienie do konkursu

Kandydaci chcący przystąpić do konkursu powinni złożyć wszystkie dokumenty określone
w Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok 2022/2023 https://www.intibs.pl/dla-studentow/zasady-rekrutacji.html

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać w terminie do 28.08.2023

 1. elektronicznie na adres (preferowany sposób składania wniosku), przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów)

b) osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00,

albo

c) przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław.

Opis projektu badawczego i pracy doktorskiej

Celem projektu jest zbadanie zjawiska transferu energii (FRET), przy użyciu luminescencyjnych nanokryształów domieszkowanych jonami lantanowców jako donorów w sekwencjonowaniu pojedynczej nici DNA. W pierwszym etapie projektu zostaną zsyntezowane luminescencyjne nano-/mikro-kryształy, które następnie zostaną scharakteryzowane pod względem ich właściwości strukturalnych, morfologicznych oraz spektroskopowych. Dla uzyskanych materiałów zostaną przeprowadzone również szczegółowe analizy mające na celu uzyskanie konkretnych, unikalnych cech, takich jak odpowiednie widma emisji antystokesowskiej oraz wydajny transfer energii do wybranych molekuł akceptora. Opracowana zostanie dedykowana aparatura do badania widm emisji w funkcji temperatury oraz mocy promieniowania wzbudzającego z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego, komory temperaturowej oraz liczników fotonów, dzięki czemu zautomatyzowane zostaną niektóre rutynowe pomiary. Jednocześnie opracowane zostaną instrumenty optyczne do rejestracji i analizy czasowo rozdzielczego 4-kanałowego FRET.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierować do kierownika projektu prof. dr hab. Artura Bednarkiewicza (email: , tel. +48 71 3954291).

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Wrocławską Szkołę Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo.