INSTYTUCJA:   Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

STANOWISKO: Doktorant – stypendysta w projekcie badawczym NCN
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 15.07.2022
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15.08.2022
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 10.09.2022
DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 1.10.2022
LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl
LINK DO STRONY INTiBS PAN: http://intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: układy silnie oddziałujące, sieci optyczne, kondensacja Bose-Einsteina

Ogłoszenie o konkursie

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym pt. „Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych”, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2020/39/O/ST3/01148) w Oddziale Teorii Materii Skondensowanej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2022/23 (https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2022-23) oraz regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjętym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 12/2021 z dnia 5 marca 2021. Termin składania dokumentów upływa 15 sierpnia 2022 roku.

Wymagania w stosunku do kandydata

Kandydat oprócz spełnienia wymów rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk powinien:

 • Posiadać dyplom magistra fizyki(lub pokrewny),
 • Wykazać się zainteresowaniem fizyką teoretycznąoraz przygotowaniem do wykonywania zadań w projekcie(znajomość zagadnień fizyki ciała stałego, termodynamiki statystycznej, mechaniki kwantowej, etc.),
 • Być gotowym(ą) do rozpoczęcia kształcenia w WSD IPAN oraz uczestnictwa w projekcie od 1 października 2022 r.

Preferowani będą kandydaci posiadający dorobek naukowy w formie publikacji

Obowiązki doktoranta

Doktorant zobowiązany będzie do:

 • realizacji, w okresie wykonywania zadań w projekcie, programu kształcenia w szkole doktorskiej, zakończonego uzyskaniem przez doktoranta stopnia naukowego doktora najpóźniej w terminie 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu (zaplanowany czas trwania projektu – 4 lata),
 • realizacji indywidualnego planu badawczego, spójnego z realizowanym projektem badawczym,
 • wystąpienia z wnioskiem o finansowanie stażu zagranicznego, trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez Kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym, w konkursie przeprowadzanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) na warunkach określonych w Aneksie nr 1 do Porozumienia o współpracy pomiędzy NAWA a NCN z dnia 12 września 2019 r., a po uzyskaniu jego finasowania realizacji tego stażu w trakcie trwania projektu.

Stypendium

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS wypłacane będzie maksymalnie przez 4 lata w miesięcznej wysokości:

 • 5 tys. zł (kwota zostanie pomniejszona o koszty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, etc., ok. 24%)1 do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 • 6 tys. zł (kwota zostanie pomniejszona o koszty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, etc., ok. 24%)1 po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego.

Przystąpienie do konkursu

Kandydaci chcący przystąpić do konkursu powinni złożyć wszystkie dokumenty określone w Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2022/23https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2022-23

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do 15 sierpnia 2022:

 1. osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00 

albo

 1. przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską(decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

albo

 1. elektronicznie na adres , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

Opis projektu badawczego i pracy doktorskiej

Badania oraz praca doktorska będą realizowane w ramach projektu badawczego: Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych” (nr 2020/39/O/ST3/01148) realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki.

Sieci optyczne, to cieszące się ogromnym zainteresowaniem badaczy periodyczne struktury powstające z przecięcia przeciwbieżnych wiązek laserowych. Pozwalają one na pułapkowanie schłodzonych do bardzo niskich temperatur atomów i obserwację zjawisk kwantowych charakterystycznych dla fizyki ciała stałego (stąd nazwa „symulatory kwantowe”). 

Zadaniem doktoranta będzie teoretyczna analiza własności ultrachłodnych bozonów w sieci optycznej. Doktorant rozpocznie pracę od zapoznania się z prostymi modelami opisującymi zachowania ciał stałych i opanowania metod termodynamiki statystycznej. Następnie, rozbudowując swój warsztat badawczy, przejdzie do modeli i technik bardziej skomplikowanych i stosowania odpowiednich przybliżeń. W efekcie nauczy się określania własności modelu Bose-Hubbarda przy zastosowaniu zaawansowanych metod kwantowej teorii pola i będzie przygotowany do prowadzenia badań w ramach projektu. 

Praca doktorska będzie poświęcona analizie różnych własności modelu Bose-Hubbarda, np. wzbudzeniom kwazicząstek w pasmach o trywialnej i nietrywialnej topologii, własnościom transportowym w sieciach o ograniczonej geometrii, w obecności potencjałów cechowania, czy roli dyssypacji w tworzeniu i naturze stanów uporządkowanych.

W ramach uczestnictwa w projekcie zaplanowano 5 miesięczny staż badawczy w Institute for Theoretical Physics, Technical University Berlin, na który doktorant będzie mógł otrzymać finansowanie z NAWA.

Dodatkowe informacje 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierować do kierownika projektu dr. hab. Tomasza Zaleskiego (, tel. +48 71 395 4316). 

Dane osobowe 

Dane osobowe kandydatów są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo

 1Doprecyzowanie kwoty umieszczone w ogłoszeniu 9.08.2022.