Instytucja:  Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

Miasto: Wrocław
Stanowisko: Doktorant – stypendysta w projekcie badawczym NCN (OPUS 23)
Dyscyplina: nauki fizyczne
Data ogłoszenia: 02.08.2023
Termin składania dokumentów: 04.09.2023
Data rozstrzygnięcia konkursu: do  7 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych

Data rozpoczęcia kształcenia i udziału w projekcie: 1.10.2023

Link do strony WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

Link do strony INTiBS PAN:  http://intibs.pl

Słowa kluczowe: fizyka niskich temperatur, niekonwencjonalne nadprzewodnictwo

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym pt. Ograniczenia na parametr porządku w przypuszczalnych nadprzewodnikach chiralnych poprzez pomiary lokalnego namagnesowania, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (program OPUS 23, nr 2022/45/B/ST3/04117) w Laboratorium Fizyki Niskich Temperatur Oddziału Badań Magnetyków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok 2023/2024  https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2023-24.

Wymagania

  • tytuł zawodowy magistra albo równorzędny z fizyki, inżynierii materiałowej lub kierunków pokrewnych uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej (lub osoby, które uzyskają ten tytuł przed rozpoczęciem kształcenia tj. przed 1 października 2023) kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów magisterskich w momencie przeprowadzania rekrutacji, są zobowiązani do dostarczenia tego dyplomu (lub zaświadczenia z uczelni o uzyskaniu stopnia magistra lub równoważnego) przed 1.10.2023 (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów),
  • zainteresowania naukowe w obszarze fizyki eksperymentalnej ciała stałego, kriogeniki,
  • motywacja do pracy naukowej, rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista,
  • spełnienie wymagań rekrutacyjnych do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Opis zadań

  • realizacja, w okresie wykonywania zadań w projekcie, programu kształcenia w szkole doktorskiej, zakończonego uzyskaniem  stopnia  naukowego  doktora  najpóźniej w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,
  • realizacja indywidualnego planu badawczego, spójnego z realizowanym projektem badawczym.

Stypendium

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie przez maksymalnie 48 miesięcy w miesięcznej wysokości 4 000 zł brutto. Stypendium będzie wypłacane po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Przystąpienie do konkursu

Kandydaci chcący przystąpić do konkursu powinni złożyć wszystkie dokumenty określone
w Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok 2023/2024  https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2023-24 oraz regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjętym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki na  nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać w terminie do 04.09.2023

a)         elektronicznie na adres (preferowany sposób składania wniosku), przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

b)         osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00.

albo

c)         przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

W temacie zgłoszenia należy podać: OPUS-23-TC.

Opis projektu badawczego i pracy doktorskiej

Topologiczne własności pewnych stanów nadprzewodzących wzbudzają ogromne zainteresowanie z uwagi na ich potencjalne zastosowanie w komputerach kwantowych. Obiecującą platformą dla nadprzewodnictwa topologicznego i możliwej obecności kwazicząstek Majorany są nadprzewodniki chiralne — trójwymiarowe materiały topologiczne, w których pary Coopera o niezerowym momencie pędu krążą wokół wyróżnionej osi, w ten sposób spontanicznie łamiąc symetrię odwrócenia czasu. Tak wyjątkowe właściwości, atrakcyjne z punktu widzenia nauk podstawowych i stosowanych, motywują fizyków do poszukiwania nadprzewodnictwa topologicznego. Jednak potencjalnych materiałów jest niewiele, a sama realizacja chiralnego nadprzewodnictwa jest nadal przedmiotem intensywnej debaty.

Projekt ma na celu zbadanie zależności temperaturowej dolnego pola krytycznego Hc1 w potencjalnych nadprzewodnikach chiralnych wykorzystując innowacyjne mikroczujniki Halla o wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Planowane są pomiary Hc1(T) do temperatur tak niskich jak 0,007 K, ponieważ badania głęboko w stanie nadprzewodzącym mogą potwierdzić lub wykluczyć możliwe symetrie parametru porządku. Planuje się również zbadać wpływ naprężenia jednoosiowego, ponieważ własności topologiczne są nieodłącznie związane z symetrią sieci krystalicznej, którą można w ten sposób silnie modyfikować.

Projekt skupia się na najnowszych odkryciach w dziedzinie nadprzewodnictwa chiralnego, tj. 4Hb-TaS2 (Tc = 2,7 K, oddziaływania van der Waalsa), UTe2 (Tc ≃ 1,7 K, fluktuacje ferromagnetyczne) i CeRh2As2 (Tc ≃ 0,3 K, lokalna niecentrosymmetryczność), z jednej strony, z drugiej zaś interesują nas kanoniczne związki ciężkofermionowe CeCu2Si2 (Tc ≃ 0,6 K) i PrOs4Sb12 (Tc ≃ 1,8 K).  Dodatkowe informacje można znaleźć w publikacji J. Juraszek, R.Wawryk, Z. Henkie, M. Konczykowski, and T. Cichorek, Symmetry of Order Parameters in Multiband Superconductors LaRu4As12 and PrOs4Sb12 Probed by Local Magnetization Measurements, Phys. Rev. Lett. 124 (2020) 027001 oraz na stronie https://cms.intibs.pl/zespoly/lfnt.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Kierownika projektu  prof. dr. hab. Tomasza Cichorka (, tel. +48 71 395 4265).

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Wrocławską Szkołę Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo.