Ogłoszenie o rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu na doktoranta oraz stypendystę w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu OPUS 23

INSTYTUCJA: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im Ludwika Hirszfelda PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 24.01.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 24.02.2023 r.

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 28.02.2023 r.

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY IITD PAN: www.hirszfeld.pl

SŁOWA KLUCZOWE: Amotl2, neuron, synapsy, Angiomotyny, mózg.

 

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta oraz stypendystę w projekcie badawczym pt. „Funkcje białka Amotl2 w ośrodkowym układzie nerwowym”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2022/45/B/NZ3/03688) w Grupie Badawczej Synaptogenezy w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ-PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, we Wrocławiu.

Oferujemy pracę w specjalistycznej placówce badawczej, umożliwiającej uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych lub medycznych.

Opis projektu badawczego

Badania oraz praca doktorska będą realizowane w ramach projektu badawczego: „Funkcje białka Amotl2 w ośrodkowym układzie nerwowym” realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2022/45/B/NZ3/03688).

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest poznanie funkcji białka Amotl2 w ośrodkowym układnie nerwowym. AMOTL2 należy do rodziny białek zwanej Angiomitynami, która zawiera trzy blisko spokrewnione białka: Angiomityna (Amot), białko podobne do Angiomityny-1 (Amotl1) oraz białko podobne do Angiomiotyny-2 (Amotl2). Rola Angiomiotyn w OUN jest do tej pory słabo poznana. W ostatnim okresie ukazały się dwie publikacje dotyczące funkcji białka Amot w mózgu. Wigerius i wsp. JCB (2018) wykazali, że Amot determinuje prawidłowy rozwój synaps poprzez regulację aktyny w kolcach dendrytycznych. Natomiast badania z naszego laboratorium pokazały, że białko Amot jest także zaangażowane w prawidłowe tworzenie się drzewa dendrytycznego w hodowanych neuronach hipokampalnych oraz komórkach Purkinjego in vivo (Rojek i wsp. Plos Biology 2019). Obecnie prowadzone badania w wykazały natomiast, że białko Amotl1 pełni ważną funkcję w organizacji mózgu i wpływa na zachowanie myszy. Zwierzęta z delecją genu Amotl1 wykazują zaburzenia behawioralne charakterystyczne dla mysich modelów schizofrenii (wyniki nieopublikowane). Mając na uwadze, że Amot i Amotl1 są ważnymi białkami regulującymi neurony w mózgu, rozpoczynający się projekt, w którym będzie pracować rekrutowana osoba, ma na celu zbadanie funkcji trzeciego białka z rodziny Angiomotyn, a mianowicie Amotl2. To białko jest blisko spokrewnione z Amot i Amotl1 i prawdopodobnie pełni tez ważną rolę w neuronach, co sugerują również uzyskane wyniki wstępne. Jak dotąd brak jest publikacji dotyczących funkcji Amotl2 w neuronach, dlatego też proponowany projekt jest innowacyjny i jest bardzo prawdopodobne, że zakończy się uzyskaniem wyników, które znacząco przyczynią się do rozwoju wiedzy z dziedziny neurobiologii.

Warunki jakie powinien spełniać Kandydat:

 • Do konkursu przystąpić może jedynie osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora i nie będąca uczestnikiem szkoły doktorskiej;
 • Do konkursu może przystąpić osoba, która uzyska tytuł magistra biologii, biotechnologii lub innych kierunków pokrewnych przed 24.02.2023 r.
 • Mile widziana osoba ze znajomością metod biologii molekularnej oraz neurobiologii.

Podstawy prawne rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz – w odpowiednim zakresie - Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14.03.2019 r., którego aktualny tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Kryteria oraz sposób oceny Kandydatów:

Podczas rekrutacji zostanie przeprowadzona ocena Kandydata odpowiednio do kryteriów ustalonych dla naboru do Szkoły Doktorskiej oraz w zakresie umożliwiającym przyznanie stypendium naukowego NCN, przy uwzględnieniu całościowej oceny przydatności Kandydata do realizacji zadań przewidzianych w projekcie badawczym pt. „Funkcje białka Amotl2 w ośrodkowym układzie nerwowym

Obowiązki Doktoranta: 

- planowanie eksperymentów i analiza uzyskanych wyników

- analiza poziomu ekspresji białek i mRNA,

- analiza oddziaływań pomiędzy białkami

- badania nad lokalizacją białek synaptycznych

- badania nad morfologią neuronów

- współpraca przy opracowaniu wyników badań

Stypendium:

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych i Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14.03.2019 r.

Orientacyjna wysokość stypendium doktoranckiego ustalona zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) aktualnie wyniesie:

 1. 2 667,7 zł brutto miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 2. 4 109,7 zł brutto miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli w toku rekrutacji kandydat spełni również warunki przyznawania stypendiów naukowych, określone w powołanym wyżej Regulaminie, otrzyma dodatkowe świadczenie w formie stypendium naukowego NCN - każdorazowo w kwocie pozostałej po odliczeniu całkowitych kosztów stypendium doktoranckiego rozliczanych w Projekcie od miesięcznego budżetu na wynagrodzenie Doktoranta (odpowiednio do przewidzianego w Projekcie budżetu na ten cel ogółem w wysokości 240 000 zł brutto).

Orientacyjna wysokość stypendium naukowego wyniesie od 2 332,3 zł brutto miesięcznie do przez maksymalnie 24 miesiące (do oceny śródokresowej) i 890,3 zł brutto miesięcznie przez maksymalnie kolejne 24 miesiące (po ocenie śródokresowej).

Stypendium naukowe wypłacane będzie na podstawie umowy oraz powołanego wyżej Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych.

Złożenie podania:

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 24.02.2023 r. do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (INTiBS PAN ul. Okólna 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
 • elektronicznie na adres (z dopiskiem rekrutacja AMOTL2), oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt do dr hab. Tomasza J. Prószyńskiego (e-mail: , tel. 727-666-604).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do WSD IPAN wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji do WSD IPAN;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy zawierający listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień, zgodnie z dokumentem Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2022/23;
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienia zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
 • oświadczenie, że w przypadku przyjęcia do WSD IPAN będzie to jedyna szkoła doktorska, w której kandydat będzie się kształcił;
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra biologii lub biotechnologii;
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów;
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (nie dotyczy kandydatów, którzy zdali egzamin kończący kurs na tym poziomie w toku studiów);
 • jeden lub więcej listów polecających (wysłanych bezpośrednio adres ).

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany w pkt 1 powyżej adres, lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 3709940, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez konto e-mail: lub listownie na adres siedziby.
 • Dane osobowe będą przetwarzane celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu badawczego pt. „Funkcje białka Amotl2 w ośrodkowym układzie nerwowym” realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2022/45/B/NZ3/03688) oraz do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z realizacją projektu badawczego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w związku z ich niezbędnością do zawarcia umowy stypendialnej NCN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.
 • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym, tj. dokonującym czynności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne, księgowe), zaś dane osobowe wybranego w konkursie Kandydata mogą zostać następnie udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym z mocy przepisów prawa.