INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk,  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 09 sierpnia 2022 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09 września 2022 roku (do godziny 15:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIAdo 7 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych  
LINK DO STRONY: http://wsdipan.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, magnetyzm, materia topologiczna

Zapraszamy ambitnych absolwentów do dołączenia do zespołu dynamicznie rozwijającego badania w dziedzinie materiałów topologicznych – jednego z najgorętszych obszarów badawczych nowoczesnej fizyki ciała stałego.

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym pt. „Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych”, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr.  2021/41/B/ST3/01141) w Oddziale Badań Magnetyków, kierowanym przez prof. Dariusz Kaczorowskiego, we współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Do zadań stypendysty będzie należało otrzymanie monokryształów wytypowanych związków na bazie europu, przeprowadzenie badań ich własności transportowych i termodynamicznych, interpretacja otrzymanych charakterystyk fizycznych, współudział w redakcji publikacji naukowych, prezentacja wyników na konferencjach naukowych. Rezultaty prac będą podstawą rozprawy doktorskiej laureata konkursu przygotowanej pod opieką członka zespołu badawczego realizującego projekt.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2022/23 opublikowanymi pod linkiem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2022-23 .

Stypendium doktoranckie może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie absolwentem studiów magisterskich na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa lub na kierunkach pokrewnych i posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Od kandydatów oczekuje się znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz spełnienia wymagań rekrutacji do WSD IPAN określonych z Zasadach Rekrutacji.

Stypendium doktoranckie będzie wypłacane w wysokości 3260 zł netto1 (3675 zł brutto2), do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (po 24 miesiącach od rozpoczęcia studiów). Po uzyskaniu  pozytywnej oceny osiągnięć stypendysty, do 36-go miesiąca studiów wysokość stypendium wyniesie w 3720 zł netto (4190 zł brutto), a przez ostatnie 12 miesięcy studiów doktorskich finansowane będzie przez INTiBS PAN, zgodnie z art. 209 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz obowiązującymi zarządzeniami Dyrektora INTiBS. Maksymalny okres pobierania stypendium doktorskiego wynosi 48 miesięcy.

Przystępując do rekrutacji należy dostarczyć:

Wymagane dokumenty określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2022/2023 znajdującym się pod linkiem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2022-23  a także: życiorys naukowy (oceny ze studiów i pracy magisterskiej, publikacje i prezentacje konferencyjne, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach, inne znaczące doświadczenia naukowe.

Dokumenty należy składać:

a) osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00

albo

b) przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

albo

c) elektronicznie na adres , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów)

z dopiskiem „Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie OPUS21 – OBM”.

Wszelkich dodatkowych informacji chętnie udzielą:

prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski  e-mail:
prof. dr hab. Piotr Wiśniewski  e-mail:

Klauzula informacyjna

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Wrocławską Szkołę Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://www.intibs.pl/images/Dla_studento/Szkola_doktorska/Dokumenty/Informacja_RODO_PL.pdf

1 Stypendia przyznawane ze środków NCN są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej regulamin ich przyznawania oraz obowiązującej ordynacji podatkowej.

2 Kwota brutto obejmuje wymagane prawem składki ubezpieczeń ponoszonych przez Doktoranta.