INSTYTUCJA:   Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

STANOWISKO: Doktorant – stypendysta w projekcie badawczym NCN (PRELUDIUM BIS-3)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 2 sierpnia 2022

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15 września 2022

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 3 dni po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej

DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 3 października 2022

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY INTiBS PAN: http://intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka niskich temperatur, topologiczne semimetale, pomiary dylatometryczne

Ogłoszenie o konkursie

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta w projekcie badawczym pt. Detekcja relatywistycznych fermionów w topologicznych semimetalach poprzez badania magnetostrykcji, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (nr 2021/43/O/ST3/03000, program PRELUDIUM BIS-3) w Laboratorium Fizyki Niskich Temperatur Oddziału Badań Magnetyków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2022/23 (https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2022-23) oraz regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjętym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki na  nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Wymagania

 • tytuł zawodowy magistra albo równorzędny z fizyki, inżynierii materiałowej lub kierunków pokrewnych uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej; kandydaci będący studentami ostatniego roku studiów powinni dostarczyć zaświadczenie o zdobyciu w/w tytułów do 30 września 2022 r.,
 • zainteresowania naukowe w obszarze fizyki eksperymentalnej ciała stałego, kriogeniki,
 • motywacja do pracy naukowej, rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 • spełnienie wymagań rekrutacyjnych do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Obowiązki doktoranta

 • realizacja, w okresie wykonywania zadań w projekcie, programu kształcenia w szkole doktorskiej, zakończonego uzyskaniem  stopnia  naukowego  doktora  najpóźniej w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,
 • realizacja indywidualnego planu badawczego, spójnego z realizowanym projektem badawczym,
 • wystąpienie, nie wcześniej niż na drugim roku kształcenia w szkole doktorskiej, z wnioskiem o finansowanie stażu zagranicznego, trwającego do 6 miesięcy w wybranym przez Kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym, w konkursie przeprowadzanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), a po uzyskaniu jego finasowania realizacja tego stażu w trakcie trwania projektu.

Stypendium

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS-3 wypłacane będzie przez  okres  48 miesięcy w wysokości:

 • 5 000 zł (kwota zostanie pomniejszona o koszty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, etc., ok. 24%)1 miesięcznie do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 • 6 000 zł (kwota zostanie pomniejszona o koszty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, etc., ok. 24%)1 miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Przystąpienie do konkursu

Dokumenty, określone w zasadach rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2022/23 (https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2022-23), należy złożyć w terminie do 15 września 2022 r., wykorzystując jedną z poniższych możliwości:

 • osobiste stawiennictwo w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00,
 • przesyłka pocztowa rejestrowana lub kurierska (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław,
 • przesyłka elektroniczna na adres , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

W temacie zgłoszenia należy podać: PRELUDIM BIS-3-TC

Opis projektu badawczego

Projekt Detekcja relatywistycznych fermionów w topologicznych semimetalach poprzez badania magnetostrykcji dotyczy fundamentalnego problemu naukowego związanego z eksperymentalnymi badaniami topologicznych semimetali. Obliczenia struktury pasmowej i spektroskopia fotoelektronowa to podstawowe narzędzia wskazujące na topologiczny charakter danego materiału. Jednak inne eksperymentalne przesłanki na obecność fermionów Weyla i Diraca są często subtelne i niejednoznaczne, ponieważ w rzeczywistych materiałach topologicznych istnieją również konwencjonalne kwazicząstki. Dlatego ważnym jest znalezienie nowego narzędzia eksperymentalnego, które pozwoli na identyfikację relatywistycznych fermionów w semimetalach Weyla i Diraca, a tym samym przygotuje grunt pod badania ich przydatności w elektronice nowej generacji.

Głównym zadaniem badawczym jest wykrycie relatywistycznych fermionów w topologicznych semimetalach z wykorzystaniem magnetostrykcji jako sondy eksperymentalnej. Planuje się kompleksowe, zależne od kąta badania zmiany długości indukowanej polem magnetycznym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na materiały charakteryzujące się położeniem węzłów Weyla (Diraca) w  pobliżu poziomu Fermiego, a tym samym na materiały o stosunkowo łatwo osiągalnym limicie kwantowym. Drugą intencją jest zbadanie wpływu naprężenia jednoosiowego na magnetostrykcję. Planuje się zbadać zmianę magnetostrykcji, gdy węzły Weyla (Diraca) zostaną dostrojone do poziomu Fermiego, a tym samym poszukać nowych efektów fizycznych. W szerszym kontekście, znajomość  własności dylatometrycznych będzie miała duże znaczenie dla pracy czujników cienkowarstwowych wykorzystujących topologiczne fermiony Diraca i Weyla w silnych polach magnetycznych. Obszerne  wprowadzenie  do  tematyki  projektu  można  znaleźć w pracy T. Cichorek et al. Nature Communications 13, 3868 (2022) oraz na stronie https://cms.intibs.pl/zespoly/lfnt.

W ramach uczestnictwa w projekcie zaplanowano 6-miesięczny staż badawczy w Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids (Dresden), na który doktorant będzie mógł otrzymać dodatkowe finansowanie z NAWA.

Dodatkowe informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować do Kierownika projektu  prof. dr. hab. Tomasza Cichorka (, tel. +48 71 395 4265).

 

Dane osobowe

Dane osobowe kandydatów są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo.

1Doprecyzowanie kwoty umieszczone w ogłoszeniu 9.08.2022.