Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) to międzynarodowa i interdyscyplinarna szkoła doktorska prowadzona wspólnie przez dwa wiodące instytuty Polskiej Akademii Nauk mające swoje siedziby we Wrocławiu:

  • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (http://www.intibs.pl), oraz
  • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk (https://www.iitd.pan.wroc.pl)

WSD IPAN prowadzi kształcenie doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach: nauki fizyczne. nauki chemiczne i nauki biologiczne oraz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Zindywidualizowane kształcenie w WSD IPAN trwa 4 lata i odbywa się w języku angielskim.

Doktoranci równolegle do programu kształcenia realizują prace doktorskie według Indywidualnych Planów Badawczych w laboratoriach instytutów prowadzących szkołę. Lista dostępnych w danym roku obszarów tematycznych zostaje opublikowana w trakcie rekrutacji.

Integralną częścią kształcenia i pracy badawczej w WSD IPAN jest współpraca zagraniczna, w tym krótkie pobyty badawcze w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych (tzw. large facilities) oraz wyjazdy na szkoły i konferencje naukowe.

Każdy doktorant WSD IPAN otrzymuje przez cały okres kształcenia wysokie stypendium. Dostępny jest również szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

Strona internetowa Szkoły: http://wsdipan.intibs.pl