INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk,  

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej    Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 26 stycznia 2022 roku

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 luty 2022 roku (do godziny 15:00)

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA:  do 7 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych

LINK DO STRONY:http://wsdipan.intibs.pl  

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, magnetyzm, materia topologiczna

Zapraszamy ambitnych absolwentów do dołączenia do zespołu dynamicznie rozwijającego badania w dziedzinie materiałów topologicznych – jednego z najgorętszych obszarów badawczych nowoczesnej fizyki ciała stałego.

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym pt. „Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych”, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr.  2021/41/B/ST3/01141) w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) we Wrocławiu, w Oddziale Badań Magnetyków, kierowanym przez prof. Dariusza Kaczorowskiego, we współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Do zadań stypendysty będzie należało otrzymanie monokryształów wytypowanych związków na bazie europu, przeprowadzenie badań ich własności transportowych i termodynamicznych, interpretacja otrzymanych charakterystyk fizycznych, współudział w redakcji publikacji naukowych, prezentacja wyników na konferencjach naukowych. Rezultaty prac będą podstawą rozprawy doktorskiej przygotowanej pod opieką członka zespołu badawczego realizującego projekt.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2020/21 opublikowanymi pod linkiem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22 .

Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie powinien być absolwentem studiów magisterskich na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa lub na kierunkach pokrewnych i posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Od kandydatów oczekuje się znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz spełnienia wymagań rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk określonych w Zasadach Rekrutacji.

Stypendium doktoranckie będzie wypłacane, w wysokości 3260 zł netto1 (3675 zł brutto2), do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (po 24 miesiącach od rozpoczęcia kształcenia). Po uzyskaniu  pozytywnej oceny osiągnięć stypendysty, do 36-go miesiąca studiów wysokość stypendium wyniesie w 3720 zł netto (4190 zł brutto), a przez ostatnie 12 miesięcy kształcenia w WSDIPAN, stypendium finansowane będzie przez INTiBS PAN, zgodnie z art. 209 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz obowiązującymi zarządzeniami Dyrektora INTiBS PAN. Maksymalny okres pobierania stypendium doktoranckiego wynosi 48 miesięcy.

Przystępując do rekrutacji należy dostarczyć:

Wymagane dokumenty określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2021/2022 znajdującym się pod linkiem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22  a także: życiorys naukowy (oceny ze studiów i pracy magisterskiej, publikacje i prezentacje konferencyjne, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach, inne znaczące doświadczenia naukowe.

Dokumenty należy składać:

osobiście w siedzibie Szkoły (tj. w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00

albo przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, 

albo elektronicznie na adres , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

Wszelkich dodatkowych informacji chętnie udzielą:

prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski  e-mail:

prof. dr hab. Piotr Wiśniewski  e-mail:

Klauzula informacyjna

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Wrocławską Szkołę Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://www.intibs.pl/images/Dla_studento/Szkola_doktorska/Dokumenty/Informacja_RODO_PL.pdf

1 Stypendia przyznawane ze środków NCN są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej regulamin ich przyznawania oraz obowiązującej ordynacji podatkowej.

2 Kwota brutto obejmuje wymagane prawem składki ubezpieczeń ponoszonych przez Doktoranta.