INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk,

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego    Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: uczestnik szkoły doktorskiej (wykonawca projektu badawczego) – 2 miejsca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne lub nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 17 lutego 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 czerwca 2022 r.,  godz. 15:00
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 7 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych

TERMIN ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 3 października 2022 r.

LINK DO STRONY:  http://wsdipan.intibs.pl   
SŁOWA KLUCZOWE:  szkoła doktorska, polikryształy, chemia, fizyka, syntezy, nanomateriały, struktura typu rdzeń-płaszcz, spektroskopia, konwersja promieniowania w górę, jony ziem rzadkich.       

                               

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy, dwa miejsca) w projekcie badawczym pt. „Luminofory do diod UVC LED: samodezynfekujące się powierzchnie”, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant OPUS nr 2021/41/B/ST5/03792) w Oddziale Spektroskopii Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) we Wrocławiu, kierowanym przez prof. Przemysława Derenia.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2021/22 znajdującymi się pod linkiem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22 oraz  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wymagania

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z chemii, inżynierii materiałowej, fizyki lub kierunków pokrewnych uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej; kandydaci będący studentami ostatniego roku studiów powinni dostarczyć zaświadczenie o zdobyciu w/w tytułu do 30 września br.;
 • zainteresowania naukowe w obszarze spektroskopii, syntezy polikryształów, luminescencji;
 • wiedza i doświadczenie w metodach syntezy polikryształów będzie dodatkowym atutem;
 • motywacja do pracy naukowej, rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, kultura osobista;
 • spełnienie wymagań rekrutacyjnych do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk;
 • kandydat musi dostarczyć poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym w postaci certyfikatu lub informacji w suplemencie do dyplomu, że zaliczony w toku studiów lektorat z języka angielskiego był na wymaganym poziomie (w razie braku informacji o poziomie kursu w suplemencie konieczne jest zaświadczenie z dziekanatu).

Doktorant zobowiązany będzie do:

 • realizacji indywidualnego planu badawczego, spójnego z realizowanym projektem badawczym;
 • syntezy związków fluorkowych lub tlenkowych w postaci mikro i nanokryształów domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich, także próbek o strukturze rdzeń-płaszcz;
 • charakterystyki strukturalnej uzyskanych materiałów;
 • badania właściwości spektroskopowych, m.in. procesów tzw. konwersji promieniowania w górę;
 • analizy danych, przygotowywania raportów i publikacji naukowych;
 • udziału w konferencjach naukowych.

Stypendium

Doktorant w czasie 4-letniego programu kształcenia będzie otrzymywać stypendium doktoranckie. Doktorantowi może zostać przyznane podwyższone stypendium finansowane przez okres 48 miesięcy ze środków projektu w wysokości 5000 zł brutto.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty określone zostały w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2021/2022 znajdującym się pod linkiem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22.

Dokumenty należy składać:

osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00

albo

przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław,

albo

elektronicznie na adres: , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

W temacie zgłoszenia należy podać: Projekt UVC-LED.

Dodatkowe informacje

Informacja o wyniku zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN oraz na stronie WSDIPAN.

Wszelkich dodatkowych informacji chętnie udzieli:

prof. dr hab. Przemysław Dereń, e-mail:

Klauzula informacyjna

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Wrocławską Szkołę Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://www.intibs.pl/images/Dla_studento/Szkola_doktorska/Dokumenty/Informacja_RODO_PL.pdf