Instytucja:  Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk,

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

Miasto: Wrocław
Stanowisko: Doktorant – stypendysta w projekcie badawczym NCN
Dyscyplina: nauki fizyczne
Data ogłoszenia: 07.02.2024
Termin składania dokumentów: 08.03.2024

Data rozstrzygnięcia konkursu: do 27.03.2024

Data rozpoczęcia kształcenia i udziału w projekcie: 1.04.2024

Link do strony: http://wsdipan.intibs.pl

Link do strony: http://intibs.pl

Słowa kluczowe: fizyka ciała stałego, transport ciepła, dyfuzony

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym pt. „Dyfuzonowy kanał przewodzenia ciepła: eksperymentalna weryfikacja zunifikowanej teorii transportu ciepła”, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (2022/OPUS23) w  Oddziale Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok 2023/2024 https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2023-24.

Wymagania

Kandydat oprócz spełnienia wymów rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk powinien:

  • posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z fizyki, chemii, inżynierii materiałowej lub kierunków pokrewnych uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,
  • być gotowym(ą) do rozpoczęcia kształcenia w WSD IPAN oraz uczestnictwa
    w projekcie od 01.04.2024
  • wykazać się zainteresowaniem fizyką transportu cieplnego i badań niskotemperaturowych

Stypendium

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie ze środków Narodowego Centrum Nauki przez maksymalnie 4 lata w miesięcznej wysokości 3400 zł netto (3800 zł brutto), nie niższe niż określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz obowiązujących przepisach wykonawczych. Stypendium będzie wypłacane po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Kandydat nabywa pełni praw doktoranta z dniem złożenia ślubowania, nie wcześniej niż przed terminem rozpoczęcia kształcenia podanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

Przystąpienie do konkursu

Kandydaci chcący przystąpić do konkursu powinni złożyć wszystkie dokumenty określone w Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok 2023/2024 https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2023-24.

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać w terminie do 08.03.2024

a) elektronicznie na adres (preferowany sposób składania wniosku), przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów)

b) osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00,

albo

c) przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław.

Opis projektu badawczego i pracy doktorskiej

Opis projektu badawczego można znaleźć pod adresem: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=561036 . Do zadań stypendysty będzie należało prowadzenie badań własności cieplnych: przewodnictwa cieplnego i ciepła właściwego w szerokim zakresie temperatur wybranych materiałów wykazujących znaczny wkład dyfuzyjnego kanału przewodzenia ciepła, analiza uzyskanych wyników, współudział w redagowaniu publikacji naukowych, prezentacja wyników podczas warsztatów i konferencji. Rezultaty prac będą podstawą rozprawy doktorskiej laureata konkursu przygotowanej pod opieką członka zespołu badawczego realizującego projekt.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierować do kierownika projektu Andrzeja Jeżowskiego , (email:   , tel. +48 71 395 4 140).

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Wrocławską Szkołę Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo.