Instytucja:  Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Miasto: Wrocław
Stanowisko: Doktorant – stypendysta w projekcie badawczym NCN (dwa stanowiska)
Dyscyplina: nauki chemiczne
Data ogłoszenia: 11.10.2023 r.
Termin składania dokumentów: 10.11.2023 r.

Data rozstrzygnięcia konkursu: do 7 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych

Data rozpoczęcia kształcenia i udziału w projekcie: 01.12.2023 r.

Link do strony: http://wsdipan.intibs.pl

Link do strony http://intibs.pl

Słowa kluczowe: termometria luminescencyjna, strukturalne przejścia fazowe, spektroskopia optyczna, jony lantanowców

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla dwóch doktorantów – stypendystów (wykonawców) w projekcie badawczym pt. Termometria luminescencyjna bazująca na strukturalnym przejściu fazowym pierwszego rzędu, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (UMO-2022/45/B/ST5/01629) w  Oddziale Fizykochemii Biomedycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok 2023/2024
 ( https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2023-24 )

Wymagania

Kandydat oprócz spełnienia wymów rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk powinien:

  • posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z chemii lub kierunków pokrewnych uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej,
  • być gotowym(ą) do rozpoczęcia kształcenia w WSD IPAN oraz uczestnictwa
    w projekcie od 01.12.2023

Opis zadań

Synteza materiałów nieorganicznych domieszkowanych jonami lantanowców     

Pomiary właściwości spektroskopowych otrzymanych materiałów w funkcji temperatury

Analiza i interpretacja uzyskanych wyników

Przygotowywanie publikacji naukowych prezentujących otrzymane wyniki

Prezentowanie wyników na konferencjach naukowych

Stypendium

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie ze środków Narodowego Centrum Nauki przez maksymalnie 4 lata w miesięcznej wysokości:

  • 4000 zł netto (5000  zł brutto).

Przystąpienie do konkursu

Proces rekrutacji jest opisany pod linkiem https://www.intibs.pl/dla-studentow/zasady-rekrutacji.html

Kandydaci chcący przystąpić do konkursu powinni złożyć wszystkie dokumenty określone
w Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok 2023/2024 ( https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2023-24 )

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać w terminie do 10.11.2023 r.

a) elektronicznie na adres (preferowany sposób składania wniosku), przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów),

b) osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00,

albo

c) przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław.

Opis projektu badawczego i pracy doktorskiej

Praca doktorska będzie realizowana w ramach projektu NCN Opus2022/45/B/ST5/01629 pt. "Termometria luminescencyjna oparta na strukturalnym przejściu fazowym pierwszego rzędu". W ramach jego realizacji badane będą nieorganiczne materiały luminescencyjne domieszkowane jonami lantanowców wykazujące strukturalne przejście fazowe pierwszego rzędu. Możliwość wykorzystania zmian właściwości spektroskopowych luminoforów obserwowanych przy zmianach temperatury luminoforów umożliwia opracowanie termometrów luminescencyjnych. Dzięki zdalnemu odczytowi temperatury oferowanemu przez takie termometry, możliwe jest termiczne obrazowanie, na przykład systemów biologicznych lub elementów mechanicznych w sposób mniej inwazyjny. W celu zwiększenia niezawodności i dokładności odczytu temperatury za pomocą termometrów luminescencyjnych, poszukuje się materiałów i rozwiązań, które pozwolą osiągnąć wysoką względną czułość przy zachowaniu wysokiej jasności emisji. Aby spełnić te wymagania, w niniejszym projekcie zaproponowano nowe i unikalne rozwiązanie oparte na zastosowaniu luminoforów domieszkowanych jonami lantanowców, w których zaobserwowano strukturalne przejście fazowe pierwszego rzędu. Efekt ten, związany ze zmianą symetrii punktowej wokół jonu lantanowca, znacząco wpływa na konfigurację jego poziomów energetycznych, a tym samym na jego właściwości spektroskopowe. Dlatego w zakresie temperatur wokół temperatury przejścia fazowego obserwowane spektakularne zmiany kształtu widma emisji umożliwiają opracowanie ratiometrycznego termometru luminescencyjnego o wysokiej czułości. W ramach projektu planowane jest opracowanie termometrów luminescencyjnych działających w różnych zakresach temperatur optymalizując skład materiału gospodarza, stężenie jonów domieszki i rozmiar nanocząstek. Trwające badania dostarczą ważnych informacji na temat wpływu strukturalnego przejścia fazowego pierwszego rzędu na właściwości spektroskopowe nanoskalowych luminoforów domieszkowanych jonami lantanowców.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierować do kierownika projektu Łukasza Marciniaka , (email: , tel. +48 71 3954291).

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Wrocławską Szkołę Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo.