Ogłoszenie o rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu na doktoranta oraz stypendystę w projekcie badawczym NCN w ramach konkursu OPUS 17

INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 19.10.2022

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 20.11.2022

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: nie później niż 30.11.2022

PREFEROWANA DATA ROZPOCZĘCIA PRACY W PROJEKCIE: 01.12.2022

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY IITD PAN: https://hirszfeld.pl/

LINK DO STRONY LABORATORIUM: https://hirszfeld.pl/struktura/laboratoria/laboratorium-biologii-molekularnej-mikroorganizmow/

SŁOWA KLUCZOWE: odpowiedź bakterii na stres oksydacyjny, mechanizm kontroli aktywności regulatorów typu redox-switch, sierocy regulator odpowiedzi HP1021, Helicobacter pylori, Campylobacter jejuni, Aliarcobacter butzleri.

 

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta stypendystę w projekcie badawczym pt. „Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii”, w Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów, w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.  

Oferujemy studia oraz realizację projektu doktorskiego w specjalistycznej placówce badawczej, w prężnym i przyjaznym zespole naukowym zajmującym się wybranymi zagadnieniami biologii molekularnej mikroorganizmów, w szczególności mechanizmami odpowiedzi na stres oksydacyjny bakterii należących do typu Campylobacterota, w szczególności rodzajów Helicobacter, CampylobacterAliarcobacter.

 

Całkowite stypendium planowane przez okres 17 miesięcy wynosi 5000 zł (uwzględniając wszystkie składniki); w okresie późniejszym przez 7 miesięcy nie mniej niż 2371,70 zł brutto oraz przez 24 miesiące nie mniej niż 3653,70 zł brutto).

Opis projektu badawczego 

Badania oraz praca doktorska będzie realizowana w ramach projektu badawczego pt. „Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/33/B/NZ6/01648). W projekcie chcemy opisać rolę tego regulatora w odpowiedzi wybranych gatunków bakterii na czynniki stresujące (głównie stres oksydacyjny).

Celem proponowanego projektu doktorskiego jest scharakteryzowanie regulatora odpowiedzi HP1021, konserwatywnego dla wszystkich gatunków Campylobacterota (https://doi.org/10.1093/nar/gkab440; doi:10.1128/JB.01827-06). W szczególności projekt doktorski zakłada poznanie molekularnego mechanizmu zmian aktywności HP1021 w kontekście swoistości gatunkowej bakterii oraz zasiedlanych przez nie nisz ekologicznych. W badaniach stosowane będą takie metody badań jak m.in.,  klonowanie, oczyszczanie białek rekombinacyjnych, mutageneza celowana, analizy oddziaływań nukleoproteinowych i białkowych w warunkach mimikujacych działania czynnika stresującego, analizy biochemiczne, instrumentalne oraz in vivo wpływu ligandów i modyfikacji postranslacyjnych na aktywność HP1021.

Warunki jakie powinien spełniać Kandydat

 Do konkursu przystąpić może jedynie osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora i nie będąca uczestnikiem szkoły doktorskiej.

 • tytuł magistra biologii, biotechnologii lub dziedziny pokrewnej (uzyskany najpóźniej do dnia 30.11.2022)
 • wiedza z zakresu biochemii, biologii i biologii molekularnej z rozszerzonymi wiadomościami specjalistycznymi z zakresu biologii komórki bakteryjnej
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z biologią molekularną i mikrobiologią, szczególnie w zakresie hodowli mikroorganizmów, mutagenezy, inżynierii białek.
 • gotowość pracy z mikroorganizmami zaliczanymi do kat 2 bezpieczeństwa, w tym GMM kat 2
 • znajomość języka angielskiego

Podstawy prawne rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz - w odpowiednim zakresie - Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14.03.2019 r., którego aktualny tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019.

Kryteria oraz sposób oceny Kandydatów 

Podczas rekrutacji zostanie przeprowadzona ocena Kandydata odpowiednio do kryteriów ustalonych dla naboru do Szkoły Doktorskiej oraz w zakresie umożliwiającym przyznanie stypendium naukowego NCN, przy uwzględnieniu całościowej oceny przydatności Kandydata do realizacji zadań przewidzianych w projekcie badawczym pt. Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii”.

Obowiązki Doktoranta

 • Planowanie i wykonywanie badań związanych z realizacją projektu doktorskiego (m.in. klonowanie genów, oczyszczanie białek, mutageneza in vitroin vivo, analizy oddziaływania białko-białko i białko-DNA, analiza biochemiczna białek)
 • Analiza danych, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z członkami zespołu, przygotowywanie odczynników, zabezpieczanie i transport materiału badawczego, opieka nad magistrantami i praktykantami, udział w konferencjach naukowych, w razie potrzeby zwiększanie kompetencji naukowych przez udział w stażach krajowych i zagranicznych
 • Realizacja zadań wynikających z obowiązków doktoranta Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej IPAN

Stypendium

Doktorant będzie otrzymywał stypendium doktoranckie ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych i Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14.03.2019 r. przez 17 miesięcy trwania studiów doktoranckich; pozostałe 31 miesięcy trwania studiów będzie finansowane przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu w kwocie zgodnej z art. 209 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), regulaminem WSD IPAN oraz z zarządzeniem Dyrektora nr 13/2019 w sprawie określenia wysokości stypendium doktoranckiego wypłacanego w IITD PAN we Wrocławiu doktorantom WSD Instytutów PAN 

Orientacyjna wysokość stypendium doktoranckiego ustalona zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) aktualnie wyniesie:

 1. 2371,70 zł brutto miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 2. 3653,70 zł brutto miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli w toku rekrutacji kandydat spełni również warunki przyznawania stypendiów naukowych, określone w powołanym wyżej Regulaminie, otrzyma dodatkowe świadczenie w formie stypendium naukowego NCN - każdorazowo w kwocie pozostałej po odliczeniu całkowitych kosztów stypendium doktoranckiego rozliczanych w Projekcie od miesięcznego budżetu na wynagrodzenie Doktoranta przez okres 17 miesięcy (około 2 225 zł).

Całkowite stypendium planowane przez okres 17 miesięcy wynosi 5000 zł (uwzględniając wszystkie składniki); w okresie późniejszym przez 7 miesięcy nie mniej niż 2371,70 zł brutto oraz przez 24 miesiące nie mniej niż 3653,70 zł brutto).

 Stypendium naukowe wypłacane będzie na podstawie umowy oraz powołanego wyżej Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych.

Złożenie podania

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 20.11.2022 r. do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (INTiBS PAN ul. Okólna 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
 • elektronicznie na adres (z dopiskiem „rekrutacja do projektu Anny Pawlik”), oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z dr hab. Anną Pawlik (e-mail: , tel. +48713371172 wew. 176, lub +48713709949), więcej informacji o laboratorium na stronie: https://hirszfeld.pl/struktura/laboratoria/laboratorium-biologii-molekularnej-mikroorganizmow/

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zintegrowany pobrany ze strony internetowej WSD IPAN zawierający: wniosek o przyjęcie do Szkoły, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie, że w przypadku przyjęcia do WSD IPAN będzie to jedyna szkoła doktorska, w której Kandydat będzie się kształcił;
 • życiorys (CV) zawierający informacje o osiągnięciach naukowych Kandydata (np. listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień, listę odbytych szkoleń, udział w kołach naukowych);
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienia zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, ewentualnie zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony;
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów;
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (nie dotyczy kandydatów, którzy zdali egzamin kończący kurs na tym poziomie w toku studiów),
 • jeśli to możliwe, jeden lub więcej listów polecających.

więcej informacji na stronie: https://www.intibs.pl/dla-studentow/szkola-doktorska/aktualnosci/rekrutacja-do-wsd-ipan-na-rok-akademicki-2022-2023.html

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany w pkt 1 powyżej adres, lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 3709940, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez konto e-mail: lub listownie na adres siedziby.
 • Dane osobowe będą przetwarzane celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu badawczego pt. Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/33/B/NZ6/01648) oraz do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z realizacją projektu badawczego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w związku z ich niezbędnością do zawarcia umowy stypendialnej NCN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.
 • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym, tj. dokonującym czynności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne, księgowe), zaś dane osobowe wybranego w konkursie Kandydata mogą zostać następnie udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym z mocy przepisów prawa.