INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: Doktorant – stypendysta w projekcie badawczym NCN PRELUDIUM BIS
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 2.07.2021 (zgodnie z harmonogramem rekrutacji do WSD IPAN)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: zgodnie z harmonogramem rekrutacji do WSD IPAN
LINK DO STRONY WSD IPANhttp://wsdipan.intibs.pl
LINK DO STRONY INTiBS PAN: http://intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: układy silnie oddziałujące, sieci optyczne, kondensacja Bose-Einsteina

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (INTiBS) realizuje projekt NCN PRELUDIUM BIS pt. „Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych”, nr 2020/39/O/ST3/01148. Instytut prowadzi konkurs na wykonawcę projektu – stypendystę/doktoranta w ramach rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN).

Opis projektu badawczego

Badania oraz praca doktorska będą realizowane w ramach projektu badawczego: Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych” (nr 2020/39/O/ST3/01148) realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest teoretyczne badanie własności silnie oddziałujących ultrachłodnych bozonów w sieciach optycznych. Układy takie, intensywnie badane w ostatnich latach eksperymentalnie naśladują zachowanie silnie skorelowanych elektronów w ciele stałym, umożliwiając jednocześnie na bardzo szeroki zakres kontroli własności cząstek w modelowym środowisku. W rezultacie, są one bardzo pomocne w rozumieniu kwantowej natury układów ciałostałowych, które w tym przypadku nie są zakłócane przez defekty sieciowe, nieporządek czy silne fluktuacje termiczne.

Praca doktorska powstająca w ramach projektu będzie poświęcona analizie wzbudzeń kwazicząstek w pasmach o trywialnej i nietrywialnej topologii nietrywialnej topologii, własnościom transportowym w sieciach o ograniczonej geometrii, w obecności potencjałów cechowania, a także roli dyssypacji w tworzeniu i naturze stanów uporządkowanych.

Stypendium

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS wypłacane będzie w miesięcznej wysokości:

  • 5 tys. zł (kwota zawierająca pełne koszty składek na ubezpieczenia społeczne, etc.) do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
  • 6 tys. zł (kwota zawierająca pełne koszty składek na ubezpieczenia społeczne, etc.) po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego.

Podstawy prawne rekrutacji

Rekrutacja do projektu jest prowadzona równolegle z rekrutacją do WSD IPAN.

Rekrutację w wyniku której kandydat będzie mógł zostać przyjęty do szkoły doktorskiej, prowadzić będzie komisja rekrutacyjna do WSD IPAN zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Jednocześnie dokumentacja przedstawiona przez kandydatów do udziału w projekcie będzie oceniana przez dodatkową komisję konkursową powołaną przez kierownika Instytutu, której przewodniczącym będzie kierownik projektu. Szczegółowe kryteria oraz sposób oceny Kandydatów przez komisję projektową opisuje obowiązujący Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjęty uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 21/2021 z dnia 5 marca 2021 r.

Warunki jakie powinien spełniać Kandydat

Kandydat musi spełniać wymogi rekrutacji do WSD IPAN. Ponadto uczestnictwo w projekcie wymaga spełnienia dodatkowych warunków:

  • Do konkursu przystąpić może jedynie osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora i nie będąca uczestnikiem szkoły doktorskiej,
  • Kandydat powinien posiadać zainteresowania naukowe w obszarze fizyki teoretycznej, a także predyspozycje do wykonywania zadań w ramach projektu. Preferowany będzie także udokumentowany dorobek naukowy kandydata.

Przystąpienie do konkursu

Kandydaci chcący przystąpić do konkursu powinni przystąpić do rekrutacji do WSD IPAN i wskazać zainteresowanie realizacją tematyki projektu. Kandydaci powinni zadbać, aby dokumentacja przedstawiana do rekrutacji zawierała:

  • informacje o ich kompetencjach do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym,
  • opis ich dorobku naukowego, w szczególności listę publikacji w renomowanych wydawnictwach.

Powyższe informacje mogą być dodatkowo przesłane do kierownika projektu (dr hab. Tomasz Zaleski, email: , tel. 71 395 4316) do dnia w którym odbywać się będą rozmowy kwalifikacyjne do WSD IPAN.