Jednym ze współczesnych problemów środowiska jest emisja cząstek smogu. Istotnym zagrożeniem jest mała wielkość generowanych cząstek stałych, których transport do płuc jest stosunkowo łatwy. Ponadto cząstki te przyśpieszają proces korozji metali oraz mają destruktywny wpływ na glebę. Głównym źródłem wspomnianych cząstek jest ich emisja w postaci spalin z silników samochodowych. Rozwiązaniem w ograniczeniu tego typu smogu są filtry cząstek stałych. Jednakże problematycznym jest usuwanie cząstek z filtra, co umożliwia nam jedynie zastosowanie kosztownych katalizatorów platynowych. Dlatego koniecznym jest ciągłe poszukiwanie nowych katalizatorów, konkurencyjnych dla platyny pod względem własności katalitycznych. Projekt skupia się nie tylko na katalitycznym dopalaniu sadzy węglowej, ale również na usuwaniu zaadsorbowanych w jej porach węglowodorów poliaromatycznych, które mają rakotwórczy i mutagenny wpływ na organizm ludzki. Kolejnym innowacyjnym aspektem projektu jest wykorzystanie cząstek bimetalicznych Ru-Re i Ru-Pt, które zostaną pierwszy raz zastosowane w procesach katalitycznego utleniania sadzy i wielopierścieniowych związków aromatycznych. Celem projektu jest stworzenie układów katalitycznych nowej generacji. Zastosowanie nowych katalizatorów może wpłynąć na obniżenie temperatury, warunkującej inicjację katalitycznego spalania, czego bezpośrednim efektem byłoby obniżenie ilości generowanego smogu.

Strona projektu: http://soot-oxidation.intibs.pl/