TYTUŁ PROJEKTU:

„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu ul. Okólna 2 i Gajowicka 95”

OPIS PROJEKTU:

Projekt przewiduje termomodernizację 8 budynków leżących na terenie miasta Wrocław tj. budynek nr1, budynek nr 4-Magazyn gosp., nr 5c-Magazyn odczynników,nr 9, nr2, nr8, nr7-magazynowy oraz bud. administracyjno-laboratoryjny.

Projekt polegał będzie na termomodernizacji budynków wraz z wykorzystaniem OZE. Prace termomodernizacyjne w obiektach polegać będą na ociepleniu ścian, dociepleniu stropów, dociepleniu dachu i stropodachu pod poddaszem nieogrzewanym, wymianie okien, świetlików i drzwi, wymianie i modernizacji instalacji c.w.u., modernizacji instalacji c.o. wraz z montażem pomp ciepła, montażu ogniw fotowoltaicznych, wymianie źródeł światła na energooszczędne oraz montażu systemu ruchu i obecności dla zamontowanego oświetlenia, wymianie napędów wind na energooszczędne.

CELE PROJEKTU:

Najważniejszymi celami projektu są:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
  • efektywność energetyczna,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
  • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza na terenie Województwa Dolnośląskiego,
  • wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze i oświetlenia,
  • redukcja zanieczyszczeń do atmosfery,
  • wykorzystanie OZE,
  • poprawa warunków użytkowania obiektów.

EFEKTY PROJEKTU:

Korzyści wynikające z realizacji projektu kształtują się następująco: poprawa termoizolacyjności obiektów (dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm termoizolacyjności), poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (SO2,NOx,Co,Co2,pył), korzystanie z OZE, poprawa warunków życia mieszkańców Województwa Dolnośląskiego, poprawa warunków dla użytkowników budynków, poprawa estetyki otoczenia. Cele społeczne, jakie zostaną osiągnięte dzięki inwestycji: poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu, poprawa warunków do pracy i nauki, dochody lub oszczędności dla miejscowych interesariuszy.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 471 041,14,91 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 950 384,96 zł

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail:  .

FE POIS poziom pl rgb