TYTUŁ PROJEKTU:

„Działania Energooszczędne w budynkach zlokalizowanych przy ul. Gajowickiej 95 należących do Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu”

OPIS PROJEKTU:

Projekt przewiduje termomodernizację dwóch budynków leżących na terenie Instytutu Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu, przy ul. Gajowickiej 95: Budynek laboratoryjny i magnesów i Budynek laboratoryjny – Trawialnia. Projekt polegał będzie na termomodernizacji budynków wraz z wykorzystaniem OZE. Prace termomodernizacyjne w obiektach polegać będą na ociepleniu ścian, dociepleniu stropodachów i stropów, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie okien, świetlików i drzwi, modernizacji instalacji c.w.u., modernizacji instalacji c.o. polegającej na modernizacji węzła ciepłowniczego oraz montażu pompy ciepła, montażu ogniw fotowoltaicznych, wymianie źródeł światła na energooszczędne oraz montażu systemu ruchu i obecności dla zamontowanego oświetlenia.

CELE PROJEKTU:

Najważniejszymi celami projektu są:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
  • efektywność energetyczna,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
  • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza na terenie Województwa Dolnośląskiego,
  • wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze i oświetlenia,
  • redukcja zanieczyszczeń do atmosfery,
  • wykorzystanie OZE,
  • poprawa warunków użytkowania obiektów.

EFEKTY PROJEKTU:

Korzyści wynikające z realizacji projektu kształtują się następująco: poprawa termoizolacyjności obiektów (dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm termoizolacyjności), poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (SO2,NOx,Co,Co2,pył), korzystanie z OZE, poprawa warunków życia mieszkańców Województwa Dolnośląskiego, poprawa warunków dla użytkowników budynków, poprawa estetyki otoczenia. Cele społeczne, jakie zostaną osiągnięte dzięki inwestycji: poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu, poprawa warunków do pracy i nauki, dochody lub oszczędności dla miejscowych interesariuszy.

  

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 217 402,91 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 734 792,47 zł

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: .

FE POIS poziom pl rgb