obejmująca:

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej (prezentacja)

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej (prezentacja)

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (prezentacja)

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (prezentacja)

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN (prezentacja)

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN (prezentacja)

 

Umowa w sprawie powołania Wrocławskiego Centrum Chemii i Biotechnologii

podpisana została 7 marca 2012 roku pomiędzy 

Politechniką Wrocławską

Uniwersytetem Wrocławskim

Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 

 

PREAMBUŁA

Mając na względzie, że:

między Stronami w dniu 9 stycznia 2012 r. został podpisany "List intencyjny" w sprawie powołania Wrocławskiego Centrum Chemii i Biotechnologii, co ugruntowuje wieloletnią, intensywną współpracę Stron i stanowi podstawę do nakreślenia ram formalnych dalszej wspólnej działalności badawczej, naukowej i dydaktycznej;

strony niniejszej umowy prowadzą badania naukowe w zakresie chemii, biotechnologii, immunologii i biomedycyny, fizykochemii ciała stałego oraz prowadzą działalność dydaktyczną w zakresie chemii i biotechnologii;

strony niniejszej umowy zamierzają wykorzystywać swój wspólny potencjał przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa i o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury i aparatury badawczej oraz inwestycji związanych z dydaktyką;

światowa praktyka wskazuje, że badania na pograniczu chemii i biotechnologii wyznaczają trendy rozwojowe o ogromnym znaczeniu innowacyjnym;

strony zamierzają nadal współdziałać zgodnie na rzecz wykreowania silnego ośrodka naukowego, zdolnego do podejmowania największych w Europie i świecie wyzwań naukowych oraz zbudować silny kapitał badawczy i dydaktyczny, skupiając najwybitniejszych naukowców, doktorantów i studentów;

strony podejmują wspólne starania o utworzenie struktury odpowiedniej do aplikowania o przyznanie jej statusu tzw. Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę.