st_ncbirst_spin-tech

 

 

 

Tytuł projektu:

Termoizolacje, Luminofory, Recykling  - identyfikacja i przygotowanie do komercjalizacji praw własności intelektualnej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk”

Czas realizacji:

01.08.2013-31.03.2014 r.

Źródło finansowania projektu:

Program SPIN-TECH, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis projektu:

Program SPIN-TECH jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym. Realizacja projektu z programu SPIN-TECH polega na wykonaniu dwóch faz: fazy A tzw. pre spin oraz fazy B spin.

Głównym celem programu jest intensyfikacja procesów  komercjalizacji wyników badań poprzez wsparcie spółek celowych działających jako pośrednicy pomiędzy publiczną sferą B+R a gospodarką.

Program ma służyć także intensyfikacji transferu nowoczesnych technologii z nauki do gospodarki oraz przyspieszeniu rozwoju przedsiębiorczości naukowców w Polsce poprzez zakładanie spółek spin-off przez pracowników naukowych i studentów.
Ponadto spółki celowe mogą zarządzać prawami własności przemysłowej i know –how należącymi do PJB, w tym w szczególności zajmować się obsługą procesu licencjonowania rozwiązań opracowanych przez PJB.

Celem praktycznym wykonania fazy A przez jest merytoryczne i organizacyjne przygotowanie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN do utworzenia spółki celowej – Centrum Transferu Technologii, w której całość udziałów obejmie INTiBS oraz przygotowanie podstawowej części jej oferty komercyjnej w postaci portfela technologii gotowych do praktycznego zastosowania. Realizacja projektu ma za zadanie przygotować Instytutu i przyszłą spółkę celową do transferu technologii i działalności związanej z komercjalizacją wyników prowadzonych badań, przygotowanie transferu technologii bazujących na efektach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Instytucie i ich implementacji do sfery gospodarczej.

Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych typu spin-off w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w PJB. Efektem komercyjnej działalności spółek spin - off jest przychód związany z wprowadzaniem na rynek innowacji wytwarzanych w oparciu o rozwiązania uczelni chronione prawem własności przemysłowej.

Program SPIN-TECH stworzył nowe możliwości w zakresie zarządzania rozwojem procesów transformacji i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań naukowych. Powołanie i działalność spółki celowej pozwoli zdynamizować aktywność probiznesową i będzie ogniwem łączącym i stymulującym współpracę nauki z przemysłem. Realizacja zadań związanych z. Fazą spin ma za zadanie wspomóc działalność operacyjną spółki oraz przygotować analizy i badania kolejnych technologii przeznaczonych do komercjalizacji.