Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Miasto: Wrocław

Stanowisko: stypendysta(-ka)

Liczba stanowisk: 1
Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne

Data ogłoszenia: 31.10.2023

Termin składania dokumentów: 08.11.2023
Termin rozstrzygnięcia: 09.11.2023

Link do strony: https://www.intibs.pl/
Słowa kluczowe: ortoarseniany, ortowanadany, ortofosforany, spektroskopia, układy mieszane, jony aktywne optycznie  

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe finansowane z projektu pt. „Otrzymywanie i modulacja właściwości spektroskopowych układów typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+, domieszkowanych jonami "typu s2" i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant OPUS 17 nr UMO-2019/33/B/ST5/02247) w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej

Wysokość stypendium naukowego wynosić będzie miesięcznie 1700 PLN i zostanie przyznane na okres 5 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą
a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis zadań

 • Synteza mikrokrystalicznych matryc nieorganicznych typu YXZO4, gdzie X i Z - P5+, V5+, As5+, domieszkowanych jonami typu s2 i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich.
 • Charakteryzacja strukturalna i morfologiczna otrzymanych materiałów.
 • Analiza danych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych.
 • Współpraca z innymi badaczami w grupie, zamówienia sprzętów, pomoc i opieka nad magistrantami, udział w konferencjach naukowych.

Wymagania w stosunku do kandydata

 • Uzyskanie tytułu magistra chemii nieorganicznej, inżynierii materiałowej bądź kierunków pokrewnych
 • Dobrze widziane jest doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego lub inżynierii materiałowej, optyki, spektroskopii, znajomość aparatury i technik spektroskopowych, oprogramowania (Office, Origin, Matlab), Dobra znajomość języka angielskiego
 • Entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista

Przystąpienie do konkursu

Kandydat przystępując do konkursu powinien złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 2. Życiorys naukowy, który zawierać będzie informacje na temat:
 • dorobku naukowego kandydata, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
 • osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych,  stypendiów,  nagród oraz  doświadczenia naukowego  zdobytego w  kraju  lub  za  granicą, warsztatów 
  i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych;
 • posiadanych kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
 1. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w życiorysie naukowym,
  w szczególności kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.
 2. Potwierdzenie posiadania statusu magistra.

Podania w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: w terminie do 08.11.2023 r.

Dodatkowe informacje

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo