Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Miasto: Wrocław

Stanowisko: stypendysta(-ka)

Liczba stanowisk: 2
Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne

Data ogłoszenia: 17.08.2023

Termin składania dokumentów: 28.08.2023
Termin rozstrzygnięcia: 29.08.2023

Link do strony: https://www.intibs.pl/
Słowa kluczowe: luminescencja, termometria luminescencyjna, przejście fazowe

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe finansowane z projektu pt. „Termometria luminescencyjna bazująca na strukturalnym przejściu fazowym pierwszego rzędu”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant NCN Opus nr 2022/45/B/ST5/01629 ) w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej.

Wysokość stypendium naukowego wynosić będzie miesięcznie 2500 PLN i zostanie przyznane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 12 miesięcy. Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą
a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis zadań

Synteza materiałów nieorganicznych domieszkowanych jonami lantanowców.

Pomiary właściwości spektroskopowych materiałów nieorganicznych domieszkowanych jonami lantanowców w funkcji temperatury.

Analiza otrzymanych wyników, przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań.

Wymagania w stosunku do kandydata

Zaangażowanie, sumienne wykonywanie powierzonych badań, kreatywność, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Przystąpienie do konkursu

Kandydat przystępując do konkursu powinien złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 2. Życiorys naukowy, który zawierać będzie informacje na temat:
 • dorobku naukowego kandydata, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
 • osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych,  stypendiów,  nagród oraz  doświadczenia naukowego  zdobytego w  kraju  lub  za  granicą, warsztatów 
  i szkoleń naukowych, udziału w projektach badawczych;
 • posiadanych kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
 1. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w życiorysie naukowym,
  w szczególności kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.
 2. Potwierdzenie posiadania statusu studenta studiów magisterskich/uczestnika szkoły doktorskiej.

Podania w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: w terminie do 28.08.2023 r.

Dodatkowe informacje

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo