INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: magistrant - wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
DATA OGŁOSZENIA: 4 października 2018 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19 października 2018 roku (do godziny 13:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 26 października 2018 roku
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl
SŁOWA KLUCZOWE: chemia ciała stałego, spintronika, materiały termoelektryczne

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs1 na stypendium naukowe dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich - multifunkcjonalne materiały przyszłości”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr.  2015/18/A/ST3/00057) w Oddziale Badań Magnetyków. Do zadań stypendysty będzie należało otrzymanie polikrystalicznych próbek wytypowanych związków na bazie ziem rzadkich, przeprowadzenie badań ich własności transportowych i termodynamicznych oraz współudział w opracowaniu i interpretacji otrzymanych charakterystyk fizycznych. Rezultaty prac badawczych będą podstawą pracy magisterskiej laureata konkursu przygotowanej pod opieką kierownika projektu lub osoby uprawnionej przez niego wskazanej.

Stypendium naukowe2 w wysokości 1000 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 6 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Przewidywany czas pracy stypendysty na terenie Instytutu to średnio 4 godziny dziennie, przy czym szczegółowy plan pracy będzie zależał od charakteru realizowanych w danym czasie zadań i będzie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.

WYMAGANIA KONKURSOWE

Stypendium może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia (lub studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich) na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa lub na kierunkach pokrewnych. Kandydat musi mieć ukończony w ramach swoich studiów kurs podstawowy chemii ciała stałego lub chemii nieorganicznej (potwierdzony stosownym wpisem do indeksu z oceną co najmniej dobrą). Konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym sprawne posługiwanie się literaturą naukową.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN zawierający informacje na temat: (a) osiągnięć naukowych wnioskodawcy, w tym publikacji w wydawnictwach naukowych, (b) wyróżnień wnioskodawcy wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz doświadczeń naukowych zdobytych poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatów i szkoleń naukowych, a także udziału w realizacji projektów badawczych.
  2. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, tj. kopie artykułów naukowych, dyplomów, odpis indeksu, oświadczenia i rekomendacje opiekunów naukowych, itp.

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES

Sekretariat Naukowy INTiBS PAN,
Okólna 2, 50-422 Wrocław, tel.: 71 343 5021, e-mail:
z dopiskiem „Konkurs na stypendium magisterskie MAESTRO w Oddziale Badań Magnetyków”

1Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.

2Stypendia naukowe przyznawane ze środków NCN są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej regulamin ich przyznawania oraz obowiązującej ordynacji podatkowej.

3We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).”