INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: magistrant - wykonawca projektu badawczego

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 06.05.2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.05.2024 (do godziny 13:00)

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 24.05.2024

LINK DO STRONY: http://www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, magnetyzm, materiały funkcjonalne, materia topologiczna

Zapraszamy ambitnych studentów do dołączenia do zespołu dynamicznie rozwijającego badania w dziedzinie materiałów topologicznych – jednego z najgorętszych obszarów badawczych nowoczesnej fizyki ciała stałego.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk INTiBS PAN we Wrocławiu ogłasza konkurs1 na stypendium naukowe dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych”, który jest realizowany w Oddziale Badań Magnetyków pod kierownictwem prof. Dariusza Kaczorowskiego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr.  2021/41/B/ST3/01141).

Do zadań stypendysty będzie należało otrzymanie monokrystalicznych próbek wytypowanych związków na bazie ziem rzadkich, przeprowadzenie badań ich własności transportowych i termodynamicznych oraz współudział w opracowaniu i interpretacji otrzymanych charakterystyk fizycznych. Rezultaty prac badawczych będą podstawą pracy magisterskiej laureata konkursu przygotowanej pod opieką kierownika projektu lub osoby uprawnionej przez niego wskazanej.

Stypendium naukowe2 w wysokości 2000 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 6 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Przewidywany czas pracy stypendysty na terenie Instytutu to średnio 4 godziny dziennie, przy czym szczegółowy plan pracy będzie zależał od charakteru realizowanych w danym czasie zadań i będzie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.

WYMAGANIA KONKURSOWE         
Stypendium może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia (lub studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich) na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa lub na kierunkach pokrewnych. Kandydat musi mieć ukończony w ramach swoich studiów kurs podstawowy fizyki ciała stałego lub chemii nieorganicznej (potwierdzony stosownym wpisem do indeksu z oceną co najmniej dobrą). Konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym sprawne posługiwanie się literaturą naukową.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. Wniosek3 o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN zawierający informacje na temat: (a) osiągnięć naukowych wnioskodawcy, w tym publikacji w wydawnictwach naukowych, (b) wyróżnień wnioskodawcy wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz doświadczeń naukowych zdobytych poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatów i szkoleń naukowych, a także udziału w realizacji projektów badawczych.

2. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, tj. kopie artykułów naukowych, dyplomów, odpis indeksu, oświadczenia i rekomendacje opiekunów naukowych, itp.

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES

Sekretariat Naukowy INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, tel.: 71 343 5021, e-mail:

z dopiskiem „Konkurs na stypendium magisterskie w Oddziale Badań Magnetyków”.

DANE OSOBOWE
Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur
i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo

1Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

2Stypendia naukowe przyznawane ze środków NCN są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej regulamin ich przyznawania oraz obowiązującej ordynacji podatkowej.

3We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.