INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka;  DZIAŁ: fizyka fazy skondensowanej; PODDZIAŁ: fizyka niskich temperatur
DATA OGŁOSZENIA: 14.06.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.07.2017
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 14.07.2017
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs1 na stypendium doktoranckie dla wykonawcy projektu badawczego Efekt Nernsta i siła termoelektryczna w obecności krzywizny Berry'ego w topologicznych semimetalach Weyla, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2016/21/B/ST3/02361). Do zadań stypendysty będzie należało badanie własności fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk termomagnetycznych, wybranych semimetali o dużej ruchliwości nośników prądu oraz interpretacja otrzymanych wyników eksperymentalnych. Większość eksperymentów będzie prowadzona w multi-ekstremalnych warunkach w temperaturach do 0.01 K i w  polach magnetycznych do 16 T. Badania w bardzo silnych polach magnetycznych do 60 T będą prowadzone w ramach staży w zagranicznych ośrodkach naukowych. Rezultaty prac badawczych będą podstawą rozprawy doktorskiej laureata konkursu przygotowanej pod opieką kierownika w/w projektu.

Stypendium przewidziane jest dla osoby podejmującej studia doktoranckie w INTiBS PAN, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie absolwentem studiów na kierunku fizyka, inżynieria materiałowa lub na kierunkach pokrewnych. Laureat konkursu będzie zobowiązany do zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu wstępnego na studium doktoranckie INTiBS PAN w najbliższym możliwym terminie. Zgłoszenia będą oceniane przez komisję, która w końcowym etapie rekrutacji może obejmować rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

Stypendium naukowe2 w wysokości  2300 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 36 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy doktorantem a Dyrektorem INTiBS PAN.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego skierowany do Dyrektora Instytutu zawierający życiorys naukowy kandydata.3
  2. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku (artykuły naukowe, streszczenia konferencyjne, staże naukowe, rekomendacje opiekunów naukowych, itp.).

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ w formie papierowej na adres:

Sekretariat Naukowy INTiBS PAN
Okólna 2, 50-422 Wrocław

lub w formie elektronicznej:

e-mail: z dopiskiem „OPUS 2016/21/B/ST3/02361”.

INFORMACJE DODATKOWE: ; Tel: 71 395 4265.

1Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będących załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku (www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala50_2013.pdf).

2Stypendia naukowe przyznawane ze środków NCN są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej regulamin ich przyznawania oraz obowiązującej ordynacji podatkowej.

3We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).