INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: doktorant–wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka i kierunki pokrewne
DATA OGŁOSZENIA: 13.06.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2 lipca 2018
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 28 lipca 2018
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl
SŁOWA KLUCZOWE: podwójne perowskity, struktura regularna, ziemie rzadkie, metale przejściowe, ceramika

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkursu na stypendium doktoranckie dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Nowe matryce krystaliczne do uzyskania przeźroczystych materiałów ceramicznych”(New Hosts for Transparent Ceramics) w obszarze syntezy i badań fizykochemicznych nanoluminoforów, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS (nr projektu 2017/25/B/ST5/02670) w Zakładzie Spektroskopii Stanów Wzbudzonych. Celem projektu będzie opracowanie metod syntezy nowych matryc polikrystalicznych, zbadanie ich technikami spektroskopowymi, a następnie wykonanie próby otrzymania z nich przeźroczystych i przeświecalnych materiałów ceramicznych.

Obowiązki doktoranta obejmują:

 • Pomiary właściwości spektroskopowych otrzymanych próbek podwójnych perowskitów; w tym pomiary absorbcji, emisji, widm wzbudzenia
 • Opracowanie i interpretacja otrzymanych wyników eksperymentalnych,
 • Współudział w redagowaniu artykułów naukowych,
 • Przygotowanie w trzecim roku trwania stypendium wniosku grantowego Preludium a następnie wysłanie tego wniosku do Narodowego Centrum Nauki
 • Napisanie pracy doktorskiej oraz obrona rozprawy doktorskiej.

Wymagania:

 • Posiadanie tytułu magistra fizyki lub na kierunku pokrewnym, ale nie później niż jeden rok po uzyskaniu dyplomu,
 • Doświadczenie w pomiarach widm wzbudzenia, emisji, wydajności kwantowej,
 • Doświadczenie w obsłudze spektrofotometrów (znajomość obsługi innych przyrządów laboratoryjnych jak np. sfery integracyjnej do pomiarów wydajności, chłodziarek – kriostatów będzie dodatkowym atutem).
 • Zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu wstępnego na Studium Doktoranckie INTiBS PAN w najbliższym możliwym terminie,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków obcych będzie atutem).

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 • podanie do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na studia doktoranckie* zawierające informacje, czy kandydat odbywał praktyki/staże w Instytucie (ew. pod czyją opieką) oraz z jakiej tematyki i ew. u jakiego promotora chciałby odbywać studia doktoranckie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV,
 • dyplomy: ukończenia studiów licencjackich (inżynierskich) i magisterskich (jeśli ten ostatni już posiadają),
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów licencjackich i magisterskich, albo suplement do dyplomu licencjackiego i magisterskiego z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta z wszystkich lat studiów licencjackich i magisterskich,
 • jedno zdjęcie,
 • kserokopię paszportu – w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi.
 • rekomendacje opiekuna pracy dyplomowej.

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ Do Sekretariatu INTiBS PAN, oraz pocztą elektroniczną sam list motywacyjny do Prof. dr hab. Przemysław Derenia, Zakład Spektroskopii Stanów Wzbudzonych, INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław; e-mail: , z dopiskiem „Konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie OPUS w Zakładzie Spektroskopii Stanów Wzbudzonych”.

*Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000)."