INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: post-doc–wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
DATA OGŁOSZENIA: 20 lutego 2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 19 marca 2018
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 26 marca 2018
LINK DO STRONY: http://www.int.pan.wroc.pl
SŁOWA KLUCZOWE: podwójne perowskity, struktura regularna, ziemie rzadkie, metale przejściowe, ceramika

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego (INTiBS) Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkursu na stanowisko stażysty podoktorskiego (post-doc) -wykonawcy projektu badawczego pt. „Nowe matryce krystaliczne do uzyskania przeźroczystych materiałów ceramicznych” realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS (nr projektu 2017/25/B/ST5/02670) w Oddziale Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN. Celem prac będzie opracowanie metod syntezy nowych matryc polikrystalicznych, zbadanie ich technikami spektroskopowymi, a następnie wykonanie próby otrzymania z nich przeźroczystych i przeświecalnych materiałów ceramicznych.

Kwalifikacje kandydatów:

 1. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskany nie więcej niż 2 lata temu.
 2. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami.
 3. Dobra znajomość języka angielskiego.
 4. Umiejętność prezentacji własnych dokonań podczas konferencji międzynarodowych.
 5. Doświadczenie laboratoryjne w opracowaniu syntezy oraz otrzymaniu czystych fazowo materiałów polikrystalicznych domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich lub metali przejściowych. Proszę podać znane kandydatowi metody syntezy.
 6. Znajomość metod badań strukturalnych otrzymanych materiałów polikrystalicznych o strukturze podwójnego perowskitu: XRD, SEM, TEM, FT-IR, Raman.
 7. Doświadczenie laboratoryjne w uzyskiwaniu materiałów ceramicznych (proszę podać czy kandydat uzyskał przeźroczyste lub przeświecalne materiały ceramiczne).
 8. Umiejętność pracy zespołowej.

Wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6114 zł brutto (zatrudnienie pełnoetatowe) zostanie przyznane na okres 36 miesięcy. Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę na okres zamknięty, zawarta pomiędzy stażystą a Dyrektorem INTiBS PAN. 

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu, zawierające: życiorys (CV), zaświadczenie o uzyskaniu tytułu doktora nauk chemicznych, jeden lub więcej listów polecających (wysłanych bezpośrednio na podany poniżej adres), listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień.
 2. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Prof. dr hab. Przemysław Dereń, INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław; tel.:71 3954 178, e-mail: , z dopiskiem „Konkurs na stanowisko stażysty post-doc. w projekcie OPUS 13 w OSO”.

 

 1. Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.
 2. Warunki zatrudnienia będą zgodne z zaleceniami Narodowego Centrum Nauki.
 3. We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).”