INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: post-doc - wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia / inżynieria materiałowa
DATA OGŁOSZENIA: 06 wrzesień 2018 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26 październik 2018 roku (do godziny 15:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 31 października 2018 roku
SŁOWA KLUCZOWE: ceramika, opóźniona luminescencja, spektroskopia, synteza materiałów nieorganicznych, metoda zol-żel

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Badania mechanizmów transferu energii w ceramikach wykazujących opóźnioną luminescencję”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2017/26/D/ST5/00904) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Do zadań stażysty będzie należało: synteza różnymi metodami (m.in. zol-żel, spaleniowa, strąceniowa) proszków glinianów (CaxSr1-xAl2O4) oraz granatów GGAG, wykonanie z tych proszków ceramik metodą spiekania wysokociśnieniowego, charakteryzacja krystalograficzna i spektroskopowa otrzymanych struktur; przygotowywanie artykułów naukowych i raportów z wykonanych prac.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu. Umowa na okres 1 roku z możliwością przedłużenia do 2 lat.

WYMAGANIA KONKURSOWE

  • Stopień naukowy doktora w dziedzinie chemia, inżynieria materiałowa lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat* przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
  • Doświadczenie w dziedzinie syntez materiałów nieorganicznych i ich charakterystyki (morfologicznej, strukturalnej, optycznej); preferowane będzie doświadczenie w zakresie charakteryzacji spektroskopowej materiałów wykazujących opóźnioną luminescencję.
  • Wiedza z zakresu otrzymywania i charakteryzacji optycznych materiałów ceramicznych;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • Umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej; - Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji zawierający informacje m.in. o: dotychczasowych osiągnięciach naukowych, doświadczeniu naukowym (zdobytym w kraju lub za granicą), warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w konferencjach, realizacji projektów badawczych, otrzymanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach.
  2. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”
  3. Kopię dyplomu doktorskiego.
  4. Dwie referencje lub kontakt do co najmniej dwóch osób od których można referencje uzyskać.
  5. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, wynagrodzenie z INTiBS PAN będzie jedynym wynagrodzeniem pobieranym na podstawie umowy o pracę.

ZGŁOSZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:
e-mail: , z tytułem „Konkurs Post-doc SONATA 13 w OSO”

* Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. Dla kobiet limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora może być przedłużony o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.