INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt w Oddziale Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 17.10.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.11.2017
LINK DO STRONY: intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, pomiary elektryczne, magnetyczne, cieplne, mössbauerowskie, strukturalne, nadprzewodnictwo, niskie temperatury

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta, mającego kompetencje w zakresie niskotemperaturowych pomiarów własności elektrycznych, cieplnych i magnetycznych kryształów związków metalicznych, w tym nadprzewodników (doktorat z zakresu fizyki uzyskany nie wcześniej niż rok temu) oraz wiedzę umożliwiającą opracowywanie wyników uzyskanych w pomiarach spektroskopii rentgenowskiej, neutronowej oraz mössbauerowskiej. Kandydat winien posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w w/w dziedzinach oraz dobrze znać język angielski. Od Kandydata oczekuje się również wiedzy w zakresie syntezy pniktydków jak i chalkogenidków żelaza, umiejętności samodzielnego prowadzenia nisko- i wysokotemperaturowych pomiarów właściwości transportowych (opór elektryczny i magneto-opór, efekt Halla) i magnetycznych (podatność zmiennoprądowa i stałoprądowa).

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*;
  2. Odpisy dyplomów magisterskiego oraz doktorskiego;
  3. Życiorys oraz listę publikacji;
  4. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych;
  5. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, przy ul. Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na adiunkta”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail:

Terminskładania dokumentów upływa z dniem 22 listopada 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 29 listopada 2017 r.
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany.
Okres zatrudnienia: trzy lata, w wymiarze pełnego etatu.

*Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.