INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA KONKUSRSU: 19.02.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.03.2020, godz. 13.00

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka kwantowa, teoria ciała stałego, mechanika statystyczna, silne korelacje, kondensacja Bose-Einsteina

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Oddziale Teorii Materii Skondensowanej. Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych tj:

http://bip.int.pan.wroc.pl/pliki/Regulamin_konkursu_zatrudnianie.pdf

WYMAGANIA:

 1. Doktorat z fizyki obejmujący zagadnienia teorii ciała stałego, fizyki kwantowej, mechaniki statystycznej, układów silnie skorelowanych oraz makroskopowych stanów kwantowych.
 2. Dorobek publikacyjny obejmujący powyższe zagadnienia, odbyty długoterminowy (min. 3 miesiące) staż naukowy w jednostce akademickiej lub badawczej (preferowany zagraniczny).
 3. Znajomość metod teoretycznego opisu układów silnie skorelowanych i ich własności termodynamicznych, transportowych, etc.
 4. Biegła znajomość j. angielskiego.
 5. Dodatkowym atutem będzie udokumentowany dorobek w działalności popularyzującej naukę.

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*,
 2. Życiorys z wykazem publikacji,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Kopię dyplomów lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów oraz stopnia doktora,
 5. Zwięzłą informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych,
 6. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs  na adiunkta w OTMS”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

* Prosimy o dołączenie następującej adnotacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.