INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt (post-doc) – wykonawca projektu badawczego
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia / inżynieria materiałowa
DATA OGŁOSZENIA: 31 lipca 2019 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 sierpnia 2019 roku (do godziny 13:00)
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 30 września 2019 roku
SŁOWA KLUCZOWE: szkło, nanocząstki, biokompozyty, bioaktywne materiały, metoda zol-żel,  

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego dla wykonawcy projektu badawczego pt. „Szkła i kompo­zyty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2016/22/E/ST5/00530) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Do zadań stażysty będzie należało: otrzymywanie i charakterystyka nanowymiarowych proszków bioaktywnego szkła metodą zol–żel oraz ich kompozytów; aktywowanie szkieł substancjami optycznie i biologicznie czynnymi; określanie bioaktywności materiałów w testach in vitro; współpraca przy testach cytotoksyczności; przygotowywanie prezentacji, artykułów i raportów z wykonanych prac. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu. Umowa na 3 miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia do roku.

WYMAGANIA KONKURSOWE

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie chemia, inżynieria materiałowa lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat* przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
 • Doświadczenie w dziedzinie syntez materiałów nieorganicznych i ich charakterystyki poparte publikacjami; preferowane będzie doświadczenie w zakresie nano(bio)materiałów.
 • Wiedza z zakresu biomateriałów, nanostruktur węglowych, związków metaloorganicznych, technik analitycznych (w tym spektroskopowych).
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność sporządzania raportów, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej.
 • Doświadczenie w prowadzeniu i/lub realizacji projektów badawczych.
 • Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji zawierający informacje m.in. o: dotychczasowych osiągnięciach naukowych, doświadczeniu naukowym (zdobytym w kraju lub za granicą), warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w konferencjach, realizacji projektów badawczych, otrzymanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach.
 2. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 3. Kopię dyplomu doktorskiego.
 4. Dwie referencje lub kontakt do co najmniej dwóch osób od których można referencje uzyskać.
 5. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, wynagrodzenie z INTiBS PAN będzie jedynym wynagrodzeniem pobieranym na podstawie umowy o pracę.

ZGŁOSZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ LUB ELEKTRONICZNEJ NALEŻY KIEROWAĆ

do Sekretariatu INTiBS PAN, ul. Okólna 2, Wrocław, pok. 129 lub na adres e-mail: , z tytułem „Konkurs Post-doc SONATA BIS w OSO”

* Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowaw­czym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem  zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. Dla kobiet limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora może być przedłużony o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.