W związku z uzyskaniem przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu środków finansowych w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy", Instytut ogłasza rekrutację na Studium Doktoranckie, w ramach którego, we współpracy z przedsiębiorcami, realizowane będą doktoraty wdrożeniowe. 

Kandydaci chcący rozpocząć studia doktoranckie 1 października 2018 r. proszeni są o składanie w Sekretariacie Instytutu oraz poprzez e-mail () do 11 września 2018 r., godz. 12:00 następujących dokumentów:

 • podania do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na studia doktoranckie,
 • kwestionariusza osobowego: POBIERZ,
 • CV,
 • dyplomów: ukończenia studiów licencjackich (inżynierskich) i magisterskich,
 • jednego zdjęcia,
 • kserokopii paszportu – w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi.

Dodatkowo, w związku z charakterem doktoratu wdrożeniowego, należy dostarczyć (do Sekretariatu, oraz kopię elektroniczną na podany powyżej adres e-mail):

 • nazwę i siedzibę przedsiębiorcy oraz przedmiot działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD) albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu,
 • kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta na studia doktoranckie w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu,
 • obszar wiedzy, dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową, z której realizowany ma być doktorat,
 • proponowany temat i zakres pracy doktorskiej wdrożeniowej:
  • opis związku tematyki doktoratu z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej i społecznej państwa,
  • opis związku tematyki doktoratu z działalnością przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu,
  • planowany czas realizacji doktoratu (maks. 4 lata) i proponowany harmonogram realizacji badań naukowych z podziałem na semestry lub lata studiów.
 • imię i nazwisko proponowanego opiekuna naukowego ze strony pracodawcy wraz z informacją o spełnieniu przez niego wymogów ustawy:
  • posiadania stopnia naukowego doktora lub
  • co najmniej pięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, lub
  • znaczącego osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

Realizacja doktoratu będzie odbywać się w zgodzie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami – tekst jednolity:  Dz.U.2017 poz. 1789, rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz. U. z 2017 r. poz. 873 oraz z 2018 r. poz. 569) oraz umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą, a Instytutem.

Podstawą przyjęcia na Studium jest rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się 18 września 2018 r. o godz. 10:00, w budynku Instytutu przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie tematykę proponowanej pracy doktorskiej kandydata i zakres planowanych prac, a także tematykę zawartą w następujących podręcznikach (jeden z nich do wyboru przez kandydata):

 • C. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego", PWN, Warszawa, 2012.
 • P. W. Atkins, „Chemia fizyczna”, PWN, Warszawa, 2012 – „Część 2: Struktura”.