62 Konwersatorium Krystalograficzne

zorganizowane w systemie on-line na platformie Cisco Webex

24 i 25 czerwca 2021 r.

Organizatorzy: Komitet Krystalografii PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne.

Tematyka Konwersatorium obejmuje badania podstawowe i stosowane dotyczące idealnej i realnej struktury kryształów prowadzone za pomocą promieniowania rentgenowskiego uzyskiwanego zarówno tradycyjnymi metodami jak i w synchrotronach, badania przy użyciu neutronów i elektronów, zagadnienia symetrii, przemian fazowych i wzrostu kryształów, nowe metody badawcze i obliczeniowe oraz wszelkie inne aspekty krystalografii. Konwersatorium stanowi coroczne miejsce spotkań oraz forum wymiany poglądów wszystkich polskich krystalografów.

Imprezą towarzyszącą Konwersatorium są Warsztaty firmy Rigaku "CrysAlisPRO 41 / Olex2 1.3 omówienie i prezentacja najnowszych funkcji w aktualnych wersjach oprogramowania", które odbędą się zdalnie 23 czerwca 2021 r.

Strona konferencji: https://konkryst.intibs.pl/