Tytuł: Highly sensitive, multiparametric thermal history phosphor based on an Eu(BTC) architecture

Autorzy: M. Szymczak, A. Mauri, S. Galli, L. Marciniak, M. Fandzloch

Czasopismo: Advanced Functional Materials

DOI: 10.1002/adfm.202313045

Marciniak 5

Informacja o maksymalnje temperaturze na jaką eksponowany był analizowany przedmiot stanowi kluczowe znaczenie w wielu gałęziach przemysłu. Jednym ze sposobów „zapisywania” takiej informacji są luminescencyjne znaczniki historii termicznej, dla których zmiana temperatury trwale modyfikuje właściwości spektroskopowe materiału umożliwiając odczyt informacji poprzez analizę jego odpowiedzi luminescencyjnej. W celu zapewienia wysokiej rozdzielczości termicznej i przestrzennej obrazowania konieczne jest opracowanie materiałów wykazujących wysoką czułość na zmiany temperatury.

W odpowiedzi na te wymagania Maja Szymczak, dr Marzena Fandzloch i prof. Łukasz Marciniak wraz ze współpracownikami z Włoch opracowani luminescencyjny znacznik historii termicznej bazujący na polimerze koordynacyjnym. W zaproponowanym materiale wzrost temperatury poprzez proces dehydratacji modyfikował symetrię punktową jonów Eu3+ generując istotne zmiany widm luminescencji i kientyki luminescencji. Zaproponowany ratiometryczny tryb odczytu informacji o historii termicznej materiału umożliwił nie tylko punktowy odczyt ale zapewnił możłiwiwość prostego i taniego obrazowania 2D z wykorzystaniem konwencjonalnego aparatu fotograficznego. Otrzymane wyniki opublikowane w czasopiśmie Advanced Functional Materials potwierdzają wysoki potencjał aplikacyjny proponowanego rozwiązania.