Rekrutacja specjalna do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na doktoranta – stypendystę w programie „Doktorat wdrożeniowy I” MEiN

INSTYTUCJA: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant - stypendysta w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) “Doktorat wdrożeniowy I” 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 12.08.2022 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 14.09.2022

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 20.09.2022

OKRES I  DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 4 lata, od 01.10.2022 

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl 

LINK DO STRONY IITD PAN: https://hirszfeld.pl/


SŁOWA KLUCZOWE: przewlekła białaczka limfocytowa (chronic lymphocytic leukemia - CLL), marker prognostyczny i predykcyjny, gen TP53, delecja 17p13/mutacje TP53, personalizacja leczenia, Europejska Grupa Badawcza nad CLL (European Research Initiative on CLL - ERIC), sekwencjonowanie następnej generacji (Next Generation Sequencing - NGS)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy I” - temat: „Prognostyczne i terapeutyczne znaczenie badań mutacji genu TP53 i delecji 17p w przewlekłej białaczce limfocytowej”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (DWD/6/0422/2022) pod kierunkiem dr hab. Moniki Jasek w Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

1. Opis tematu:

Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) to najczęściej diagnozowana białaczka u dorosłych w świecie zachodnim, stanowi 25-30% wszystkich białaczek. W Polsce choruje około 17 000 osób, a rocznie stwierdza się około 1900 nowych zachorowań. CLL charakteryzuje się bardzo heterogennym przebiegiem klinicznym, dlatego istotną rolę przy rozpoznaniu i doborze terapii odgrywają markery prognostyczne i predykcyjne. Kluczowe biomarkery decyzyjne w przypadku CLL obejmują aberracje chromosomalne 17p13 (w szczególności delecję genu TP53) oraz mutacje TP53 i stanowią niekorzystny czynnik z powodu oporności na leczenie oraz wczesne wznowy po osiągnięciu remisji. Celem niniejszego projektu jest wdrożenie do rutynowej diagnostyki metody oznaczania mutacji TP53 z wykorzystaniem techniki NGS wraz z określeniem znaczenia klinicznego powtarzających się mutacji genu TP53 i delecji 17p13 [del(17p13)] oraz ocena wpływu mutacji subklonalnych TP53 jak i klas funkcjonalnych mutacji na wynik leczenia i los pacjenta.

2. Dodatkowe informacje 

Doktorat realizowany jest na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków, zwanego dalej Komunikatem MEiN, który określa, że miesięczna kwota stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wynosi:

1.      3450 zł (brutto) – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo do końca II roku akad.);

2.      4450 zł (brutto) – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo w III i IV roku akad.).

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie, Komunikacie MEiN oraz Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

3.  Obowiązki doktoranta-stypendysty: 

 • Terminowa realizacja indywidualnego planu badawczego, spójnego z harmonogramem doktoratu wdrożeniowego
 • Szczegółowa analiza danych literaturowych związanych z przedmiotem projektu
 • Zbieranie, zabezpieczanie i archiwizacja materiału do badań
 • Przygotowanie bazy danych kliniczno-patologicznych
 • Opracowanie protokołu metody do rutynowej analizy mutacji TP53 techniką NGS; przygotowanie standardowej procedury operacyjnej (SOP)
 • Analiza i prezentacja wyników eksperymentalnych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych, udział w konferencjach naukowych
 • Realizacja programu kształcenia i zadań wynikających z obowiązków doktoranta WSD IPAN
 • Przygotowanie i złożenie rozprawy doktorskiej najpóźniej po koniec 4. roku doktoratu i uzyskanie stopnia naukowego doktora  

 

 

 

 1. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat: 

 

 • Kandydat na doktoranta musi posiadać status pracownika podmiotu współpracującego (Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii) w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2026 r., zgodnie z definicją ujętą w przepisach (Kodeks pracy art. art. 2 - Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)
 • Absolwent analityki medycznej, biotechnologii, biologii, wydziału lekarskiego lub kierunków pokrewnych (termin dostarczenia dyplomu: najpóźniej 30 września 2022) posiadający prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • Zainteresowania naukowe w obszarze genetyki, biologii molekularnej, hematologii, immunologii nowotworów potwierdzone publikacjami, kursami, szkoleniami, udziałami w konferencjach itp.
 • 2 letnie doświadczenie w pracy diagnostycznym laboratorium medycznym
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Sumienność, motywacja do pracy badawczej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista, entuzjazm
 • Dobrze widziana jest wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej w zakresie technik wykorzystywanych w genetyce i biologii molekularnej

5. Wymagane dokumenty: 

 

Określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk https://www.intibs.pl/dla-studentow/zasady-rekrutacji.html

 

 • wypełniony formularz zintegrowany pobrany ze strony internetowej WSD IPAN zawierający: wniosek o przyjęcie do Szkoły, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie, że w przypadku przyjęcia do WSD IPAN będzie to jedyna szkoła doktorska, w której Kandydat będzie się kształcił
 • życiorys zawierający listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień;
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienia zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, ewentualnie zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (nie dotyczy kandydatów, którzy zdali egzamin kończący kurs na tym poziomie w toku studiów),

Dodatkowo obowiązkowy dokument:

Oświadczenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, że Kandydat przyjęty do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” MEiN jest lub zostanie zatrudniony nie później niż od 1 października 2022 r., w pełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji doktoratu wdrożeniowego a także, że firma wyraża zgodę na jego udział w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.


6. Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 14 września 2022 roku do godz. 15:00: 

- osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00

albo
- przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

albo

- elektronicznie na adres (z dopiskiem WD_MJ), przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).


Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany w pkt 1 powyżej adres, lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 3709940, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez konto e-mail: lub listownie na adres siedziby.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu badawczego pt. „Prognostyczne i terapeutyczne znaczenie badań mutacji genu TP53 i delecji 17p w przewlekłej białaczce limfocytowej”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (DWD/6/0422/2022) oraz do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z realizacją projektu badawczego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.
 • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym, tj. dokonującym czynności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne, księgowe), zaś dane osobowe wybranego w konkursie Kandydata mogą zostać następnie udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym z mocy przepisów prawa.