Rekrutacja specjalna do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na doktoranta – stypendystę w programie „Doktorat wdrożeniowy I” MEiN temat „Znaczenie diagnostyczne, rokownicze i terapeutyczne badań statusu hipermutacji somatycznej rejonu zmiennego ciężkiego łańcucha immunoglobulin (IGHV) w przewlekłej białaczce limfocytowej”

INSTYTUCJA: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: Doktorant - stypendysta w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) “Doktorat wdrożeniowy I” 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne
DATA OGŁOSZENIA: 12.08.2022 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 14.09.2022
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 20.09.2022
OKRES I  DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 4 lata, od 01.10.2022 
LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl 
LINK DO STRONY IITD PAN: https://hirszfeld.pl/
SŁOWA KLUCZOWE:
przewlekła białaczka limfocytowa, mutacje IGHV, TP53, microRNA, sztuczna inteligencja, ERIC (European Research Initiative on CLL)

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy I” - temat: „Znaczenie diagnostyczne, rokownicze i terapeutyczne badań statusu hipermutacji somatycznej rejonu zmiennego ciężkiego łańcucha immunoglobulin (IGHV) w przewlekłej białaczce limfocytowej”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (DWD/6/0421/2022) pod kierunkiem dr hab. Lidii Karabon w Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka  Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i

realizowanego w Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz w Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

 1. Opis projektu badawczego

Celem projektu „Znaczenie diagnostyczne, rokownicze i terapeutyczne badań statusu hipermutacji somatycznej. rejonu zmiennego ciężkiego łańcucha immunoglobulin IGVH w przewlekłej białaczce limfocytowej” jest wdrożenie do rutynowej praktyki diagnostycznej badania hipermutacji somatycznych w nowotworach układu krwiotwórczego wywodzących się z limfocytów B jest próba powiązania tego czynnika z innymi markerami w celu stworzenia modelu prognostycznego CLL umożliwiającego spersonalizowane decyzje terapeutyczne. Wśród pacjentów chorujących na CLL (przewlekłą białaczkę limfocytową) ok. 1/3 charakteryzuje się łagodnym przebiegiem nie wymagającym leczenia. Kolejne 30% to pacjenci, u których występuje łagodna progresja choroby. W pozostałych przypadkach choroba prezentuje formę agresywną i wymaga natychmiastowego leczenia.

Status mutacji genu IGHV, jest ważnym markerem prognostycznym i ma realny wpływ na podejmowane decyzje terapeutyczne, ponieważ obecność lub brak mutacji IGHV wpływa na przebieg CLL. Jednakże, również szereg dodatkowych czynników ma znaczenie prognostyczne w CLL, gdyż nawet w obrębie danej grupy pacjentów (z mutacją genu IGHV, lub jej brakiem) przebieg choroby jest różny. Projekt ten pozwoli na zgromadzenie dodatkowej puli danych na temat znaczenia diagnostycznego, rokowniczego i terapeutycznego badań mutacji genu IGHV oraz stworzenie na bazie machine learning modelu prognostycznego zawierającego oprócz statusu IGHV inne znane i znalezione w trakcie trwania projektu czynniki prognostyczne Taki model będzie niewątpliwym innowacyjnym i wdrożeniowym aspektem tego projektu. Za wprowadzenie hipermutacji odpowiedzialny jest enzym AID. Jest on właściwie niezbędny w procesie immunotolerancji dlatego też w projekcie podjęta zostanie również próba odpowiedzi na pytanie czy z brakiem hipermutacji związany jest miRNA potencjalnie wpływające na ekspresję genu AID, poziom Treg i BAFF czy autoprzeciwciała

II. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat

 

Do konkursu przystąpić może jedynie osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora i nie będąca uczestnikiem szkoły doktorskiej.

 • Kandydat na doktoranta musi posiadać status pracownika podmiotu współpracującego (Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii) w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2026 r., zgodnie z definicją ujętą w przepisach (Kodeks pracy art. art. 2 - Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.),
 • Absolwent analityki medycznej, biotechnologii, biologii, wydziału lekarskiego lub kierunków pokrewnych (termin dostarczenia dyplomu: najpóźniej 30 września 2022) posiadający prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • Zainteresowania naukowe w obszarze genetyki, biologii molekularnej, hematologii, immunologii nowotworów potwierdzone publikacjami, kursami, szkoleniami, udziałami w konferencjach itp.,
 • 2 letnie doświadczenie w pracy diagnostycznym laboratorium medycznym
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Sumienność, motywacja i entuzjazm do pracy badawczej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 • Dobrze widziana jest:

- wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej w zakresie technik izolacji DNA i/lub RNA, PCR, qPCR, cytometrii przepływowej, western blot; - odbyte szkolenia związane z tematem doktoratu.

 • Podstawy prawne rekrutacji

Doktorat realizowany jest na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków, zwanego dalej Komunikatem MEiN

 1. Kryteria oraz sposób oceny Kandydatów

 

Podczas rekrutacji zostanie przeprowadzona ocena Kandydata odpowiednio do kryteriów ustalonych dla naboru do Szkoły Doktorskiej oraz w zakresie umożliwiającym przyznanie stypendium naukowego NCN, przy uwzględnieniu całościowej oceny przydatności Kandydata do realizacji zadań przewidzianych w projekcie badawczym pt. „Znaczenie diagnostyczne, rokownicze i terapeutyczne badań statusu hipermutacji somatycznej. rejonu zmiennego ciężkiego łańcucha immunoglobulin IGVH w przewlekłej białaczce limfocytowej”

 1. Obowiązki Doktoranta
 • terminowa realizacja indywidualnego planu badawczego, spójnego z harmonogramem doktoratu wdrożeniowego,
 • przygotowanie i zabezpieczanie materiału do badania, analiza dostępnej literatury, opracowanie metodologii badawczej, wykonanie badań, opracowanie uzyskanych danych kontekście danych klinicznych.
 • analiza i prezentacja wyników eksperymentalnych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych, udział w konferencjach naukowych,
 • praca nad przygotowaniem i walidacją algorytmu predykcyjnego
 • realizacja programu kształcenia i zadań wynikających z obowiązków doktoranta WSD IPAN
 • przygotowanie i złożenie rozprawy doktorskiej najpóźniej po koniec 4. roku doktoratu i uzyskanie stopnia naukowego doktora
 1. Stypendium

Doktorat realizowany jest na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2022 r. o ustanowieniu VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków, zwanego dalej Komunikatem MEiN, który określa, że miesięczna kwota stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wynosi:

 • 3450 zł (brutto) – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo do końca II roku akad.);
 • 4450 zł (brutto) – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo w III i IV roku akad.).
 • Środki finansowe w ramach Programu „Doktorat Wdrożeniowy” są przyznawane na okres nie dłuższy niż 4 lata, niezależnie od wynagrodzenia pobieranego przez Doktoranta w podmiocie współpracującym.
 • Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Złożenie podania

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 15.09.2022 r. do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (INTiBS PAN ul. Okólna 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
 • elektronicznie na adres (z dopiskiem rekrutacja WD_LK_IGHV), oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z dr hab. Lidią Karabon (e-mail: , tel. 713371172 wew. 269).

 • Wymagane dokumenty
 • wypełniony formularz zintegrowany pobrany ze strony internetowej WSD IPAN zawierający: wniosek o przyjęcie do Szkoły, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie, że w przypadku przyjęcia do WSD IPAN będzie to jedyna szkoła doktorska, w której Kandydat będzie się kształcił;
 • życiorys zawierający listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień;
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienia zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, ewentualnie zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony;
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów;
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (nie dotyczy kandydatów, którzy zdali egzamin kończący kurs na tym poziomie w toku studiów),
 1. Dodatkowo obowiązkowy dokument:

Oświadczenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, że Kandydat przyjęty do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” MEiN jest lub zostanie zatrudniony nie później niż od 1 października 2022 r., w pełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji doktoratu wdrożeniowego a także, że firma wyraża zgodę na jego udział w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

 1. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany w pkt 1 powyżej adres, lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 3709940, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez konto e-mail: lub listownie na adres siedziby.
 • Dane osobowe będą przetwarzane celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu badawczego pt. „Znaczenie diagnostyczne, rokownicze i terapeutyczne badań statusu hipermutacji somatycznej. rejonu zmiennego ciężkiego łańcucha immunoglobulin IGVH w przewlekłej białaczce limfocytowej” oraz do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z realizacją projektu badawczego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w związku z ich niezbędnością do zawarcia umowy stypendialnej NCN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.
 • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym, tj. dokonującym czynności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne, księgowe), zaś dane osobowe wybranego w konkursie Kandydata mogą zostać następnie udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym z mocy przepisów prawa.