Ogłoszenie o rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na doktoranta – stypendystę w programie „Doktorat wdrożeniowy I” MNiSW, realizowanym w Oddziale Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN – Temat 2

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN)

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant - stypendysta w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) “Doktorat wdrożeniowy I”

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 10.08.2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 10.09.2020

OKRES I DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 4 lata, od 01.10.2020

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY INTiBS PAN: www.intibs.pl

Słowa Kluczowe: fotonika, tlenek grafenu, LED

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy I” - Temat 2:Nowoczesne mikro-diody LED na bazie tlenku grafenu“, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ID wniosku 485802 w systemie OSF, Nr rej. DWD/4/40/2020) pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława StrękaOddziale Spektroskopii Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z firmą Nanores Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu.

 1. Opis Tematu 2:

Celem doktoratu wdrożeniowego są badania dotyczące nowych mikro-LED układów opartych na tlenku grafenu (GO). Takie diody mogą przezwyciężyć ograniczenia związane z konwencjonalnymi diodami LED z uwagi na wysoką stabilność mechaniczną, elektryczną i łatwość przestrajania kolorów, umożliwiając ich zastosowanie w elastycznych oświetlaczach. Przeprowadzone prace badawcze umożliwią rozwój nowej klasy urządzeń oświetleniowych i poszerzenie oferty produkcyjne firmy Nanores.

 1. Dodatkowe informacje

Doktorat realizowany jest na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków, zwanego dalej Komunikatem MNiSW, który określa, że miesięczna kwota stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wynosi:

 1. 3450 zł (brutto) – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo do końca II roku akad.);
 2. 4450 zł (brutto) – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo w III I IV roku akad.).

Dodatkowo doktorantowi przysługuje dofinansowanie kosztów wykorzystania przez niego infrastruktury badawczej INTiBS PAN w celu realizacji doktoratu w wysokości ok. 25 000 zł na każdy rok akad.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie, Komunikacie MNiSW oraz Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

 1. Obowiązki doktoranta-stypendysty:
 • planowa realizacja harmonogramu doktoratu,
 • badania eksperymentalne w zakresie w zakresie:

- syntezy tlenku grafenu,

- emisji światła widzialnego z tlenku grafenu,

 • zaprojektowanie i optymalizacja procesu wytwarzania diod LED z wykorzystaniem tlenku grafenu,
 • zaprojektowanie potencjalnych układów elektronicznych wykorzystujących otrzymane diody LED,
 • optymalizacja wszystkich procesów technologicznych,
 • analiza i prezentacja wyników, przygotowanie raportów i publikacji naukowych, udział w konferencjach naukowych,
 • realizacja zadań wynikających z obowiązków doktoranta w Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej.
 1. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat:
 • tytuł zawodowy magistra fizyki, chemii, inżynierii materiałowej lub pokrewny,
 • zainteresowania naukowe w obszarze fizyki ciała stałego
 • wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie metod spektroskopowych
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.
 1. Wymagane dokumenty:

Określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, https://www.intibs.pl/dla-studentow/zasady-rekrutacji.html

Dodatkowo obowiązkowo dokumenty:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez MNiSW (RODO) na formularzu (załącznik 1, PDF, 541 kB).
 2. Oświadczenie firmy Nanores Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, że w przypadku przyjęcia do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk Kandydat pozostanie albo zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji doktoratu wdrożeniowego oraz że firma wyraża zgodę na jego kształcenie w WSD IPAN w ramach programu.
 1. Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 10 września 2020 roku do godz. 15:00:
 • osobiściew Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00
  albo
 • przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  albo
 • elektronicznie na adres , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

Dodatkowa informacja:

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z prof. dr hab. Wiesławem Strękiem (, tel. +48 71 3954 177).

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo