Ogłoszenie o rekrutacji specjalnej do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu na doktoranta – stypendystę w projekcie badawczym NCN

INSTYTUCJA: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant-stypendysta w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 20.10.2022

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 20.11.2022

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 30.11.2022

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY IITD PAN: https://hirszfeld.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: egzosomy pochodzenia nowotworowego, immunoterapia nowotworów, cytokiny immunosupresorowe, cytometria przepływowa, proteomika, analiza transkryptomu

 Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w projekcie badawczym pt. „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2018/30/E/NZ5/00711) w Międzyzakładowej Pracowni Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Opis projektu badawczego

Rozwój nowotworu jest zależny od niezawodnej komunikacji i oddziaływań pomiędzy komórkami nowotworowymi a innymi komórkowymi komponentami mikrośrodowiska nowotworowego. Jednym ze sposobów komunikacji są egzosomy, czyli nanocząsteczki otoczone błoną fosfolipidową o rozmiarze od 30 do 200 nm, wydzielane przez komórki do przestrzeni międzykomórkowej. 

Celem projektu jest odpowiedź na pytanie czy wprowadzenie do egzosomów pochodzenia nowotworowego cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej może wpłynąć na funkcje tych egzosomów. Uzyskane podczas realizacji projektu modyfikowane egzosomy (mTEx) zostaną scharakteryzowane pod kątem zmian zachodzących w ich zawartości oraz ich aktywności immunomodulującej i angiogennej. Poza tym, modyfikowane egzosomy posłużą do opracowania nowych schematów terapeutycznych testowanych na mysich modelach nowotworów jelita grubego oraz raka płuc.

Uzyskane wyniki będą pomocne w opracowaniu nowych strategii immunoterapeutycznych z wykorzystaniem mTEx w formie adiuwantu zwiększającego zdolność organizmu do odtworzenia swoistej odpowiedzi przeciwnowotworowej.

Dodatkowe informacje

Badania oraz praca doktorska będą realizowane w ramach projektu badawczego: „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe” realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2018/30/E/NZ5/00711).

W ramach projektu badawczego Doktorant-stypendysta otrzyma stypendium w łącznej wysokości 4 500 zł/m-c brutto, brutto w okresie realizacji projektu badawczego, tj. do 24.04.2025, w skład, którego wchodzi:

- stypendium doktoranckie, którego wysokość reguluje art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), które w części podlega finansowaniu ze środków przyznanych na stypendia naukowe NCN w ramach projektu badawczego, gdzie doktorant będzie miał pokryte koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730).

-oraz stypendium naukowe stanowiące kwotę pozostałą po odliczeniu kosztów stypendium doktoranckiego.

Stypendia wypłacane będą na podstawie umowy o realizację stypendium doktoranckiego w części stanowiącej stypendium naukowe ze środków przyznanych na stypendia naukowe NCN, gdzie warunki wypłaty oraz wysokość obu stypendiów podlegają regulacjom zależnym od ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, przyjętego uchwałą NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Przez ostatnie 20 miesięcy trwania szkoły doktorskiej doktorant otrzyma stypendium doktoranckie, którego wysokość będzie uzależniona od obowiązujących stawek w szkole doktorskiej (obecnie jest to kwota 4272,27 zł brutto, brutto).

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 27.10.2016 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku, ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na. Zakres wykonywanych prac w projekcie badawczym oraz warunki wypłaty środków finansowych określa „Umowa o realizację stypendium doktoranckiego ze środków przyznanych na stypendia naukowe NCN”.

Obowiązki Doktoranta-stypendysty: 

Doktorant(ka) będzie prowadzić badania dotyczące charakterystyki egzosomów izolowanych z komórek mysiego raka jelita grubego i mysiego raka płuc oraz ich potencjalnego wykorzystania w formie terapii przeciwnowotworowej. W związku z tym, do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć:

 • hodowla komórek eukariotycznych, izolacja i oczyszczanie egzosomów
 • analiza egzosomów pod kątem zawartości RNA i białek
 • charakterystyka funkcjonalna egzosomów (analizy metodami cytometrii przepływowej, TEM, ELISA, western blot, RT-PCR)
 • prowadzenie badań in vivo na modelach zwierzęcych
 • analiza danych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych
 • zamawianie odczynników i materiałów do badań
 • praca w zespole oraz opieka nad magistrantami/praktykantami
 • realizacja zadań wynikających z obowiązków doktoranta Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej IPAN

Warunki jakie powinien spełniać Kandydat:

 • tytuł zawodowy magistra biologii, biotechnologii lub kierunków pokrewnych (termin dostarczenia dyplomu: najpóźniej 30 listopada 2022);
 • zainteresowania naukowe w obszarze immunologii, terapii przeciwnowotworowych;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej poparte tematyką pracy licencjackiej, magisterskiej, badawczej
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i motywacja do pracy badawczej, chęć poszerzania swojej wiedzy.

Wymagane dokumenty (zgodnie z dokumentem Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk):

 • wypełniony formularz zintegrowany pobrany ze strony internetowej WSD IPAN zawierający: wniosek o przyjęcie do Szkoły, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie, że w przypadku przyjęcia do WSD IPAN będzie to jedyna szkoła doktorska, w której Kandydat będzie się kształcił;
 • życiorys zawierający listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień;
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienia zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, ewentualnie zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony;
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów;
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (nie dotyczy kandydatów, którzy zdali egzamin kończący kurs na tym poziomie w toku studiów),
 • jeden lub więcej listów polecających (wysłanych bezpośrednio na adres ).

 

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 20.11.2022 do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (INTiBS PAN ul. Okólna 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
 • elektronicznie na adres (z dopiskiem rekrutacja SB8), oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt do dr hab. Joanna Rossowska (e-mail: , tel. 71 3371172 wew. 209).

Kryteria oceny Kandydatów:

Kryteria oceny kandydatów opisuje obowiązujący Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie przyjęty przyjętego uchwałą NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku oraz Regulamin Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany w pkt 1 powyżej adres, lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 3709940, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez konto e-mail: lub listownie na adres siedziby.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu badawczego pt. „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2018/30/E/NZ5/00711) oraz do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z realizacją projektu badawczego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w związku z ich niezbędnością do zawarcia umowy stypendialnej NCN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.
 • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym, tj. dokonującym czynności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne, księgowe), zaś dane osobowe wybranego w konkursie Kandydata mogą zostać następnie udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym z mocy przepisów prawa.