Instytucja:  Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

Miasto: Wrocław
Stanowisko: Doktorant – stypendysta w projekcie badawczym NCN (PRELUDIUM BIS-3)
Dyscyplina: nauki fizyczne
Data ogłoszenia: 02.08.2023
Termin składania dokumentów: 04.09.2023
Data rozstrzygnięcia konkursu: do  7 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych

Data rozpoczęcia kształcenia i udziału w projekcie: 1.10.2023

Link do strony WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

Link do strony INTiBS PAN:  http://intibs.pl

Słowa kluczowe: fizyka niskich temperatur, topologiczne semimetale, pomiary dylatometryczne

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym pt. Detekcja relatywistycznych fermionów w topologicznych semimetalach poprzez badania magnetostrykcji, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (program PRELUDIUM BIS-3, nr 2021/43/O/ST3/03000) w Laboratorium Fizyki Niskich Temperatur Oddziału Badań Magnetyków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok 2023/2024  https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2023-24.

Wymagania

  • tytuł zawodowy magistra albo równorzędny z fizyki, inżynierii materiałowej lub kierunków pokrewnych uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej (lub osoby, które uzyskają ten tytuł przed rozpoczęciem kształcenia tj. przed 1 października 2023) kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów magisterskich w momencie przeprowadzania rekrutacji, są zobowiązani do dostarczenia tego dyplomu (lub zaświadczenia z uczelni o uzyskaniu stopnia magistra lub równoważnego) przed 1.10.2023 (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów),
  • zainteresowania naukowe w obszarze fizyki eksperymentalnej ciała stałego, kriogeniki,
  • motywacja do pracy naukowej, rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista,
  • spełnienie wymagań rekrutacyjnych do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Opis zadań

  • realizacja, w okresie wykonywania zadań w projekcie, programu kształcenia w szkole doktorskiej, zakończonego uzyskaniem  stopnia  naukowego  doktora  najpóźniej w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,
  • realizacja indywidualnego planu badawczego, spójnego z realizowanym projektem badawczym,
  • wystąpienie, nie wcześniej niż na drugim roku kształcenia w szkole doktorskiej, z wnioskiem o finansowanie stażu zagranicznego, trwającego do 6 miesięcy w wybranym przez Kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym, w konkursie przeprowadzanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), a po uzyskaniu jego finasowania realizacja tego stażu w trakcie trwania projektu.                   

Stypendium

  • 5 000 zł brutto do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej (kwota zostanie pomniejszona o koszty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, etc., ok. 24%)
  • 6 000 zł brutto po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej (kwota zostanie pomniejszona o koszty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, etc., ok. 24%)

Przystąpienie do konkursu

Kandydaci chcący przystąpić do konkursu powinni złożyć wszystkie dokumenty określone
w Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok 2023/2024  https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2023-24 oraz regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjętym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki na  nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 r.

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać w terminie do 04.09.2023

a)         elektronicznie na adres (preferowany sposób składania wniosku), przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

b)         osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00.

albo

c)         przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

W temacie zgłoszenia należy podać: PRELUDIM BIS-3-TC.

Opis projektu badawczego i pracy doktorskiej

Projekt Detekcja relatywistycznych fermionów w topologicznych semimetalach poprzez badania magnetostrykcji dotyczy fundamentalnego problemu naukowego związanego z eksperymentalnymi badaniami topologicznych semimetali. Obliczenia struktury pasmowej i spektroskopia fotoelektronowa to podstawowe narzędzia wskazujące na topologiczny charakter danego materiału. Jednak inne eksperymentalne przesłanki na obecność fermionów Weyla i Diraca są często subtelne i niejednoznaczne, ponieważ w rzeczywistych materiałach topologicznych istnieją również konwencjonalne kwazicząstki. Dlatego ważnym jest znalezienie nowego narzędzia eksperymentalnego, które pozwoli na identyfikację relatywistycznych fermionów w semimetalach Weyla i Diraca, a tym samym przygotuje grunt pod badania ich przydatności w elektronice nowej generacji. Głównym zadaniem badawczym jest wykrycie relatywistycznych fermionów w topologicznych semimetalach z wykorzystaniem magnetostrykcji jako sondy eksperymentalnej. Planuje się kompleksowe, zależne od kąta badania zmiany długości indukowanej polem magnetycznym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na materiały charakteryzujące się położeniem węzłów Weyla (Diraca) w  pobliżu poziomu Fermiego, a tym samym na materiały o stosunkowo łatwo osiągalnym limicie kwantowym. Drugą intencją jest zbadanie wpływu naprężenia jednoosiowego na magnetostrykcję. Planuje się zbadać zmianę magnetostrykcji, gdy węzły Weyla (Diraca) zostaną dostrojone do poziomu Fermiego, a tym samym poszukać nowych efektów fizycznych. W szerszym kontekście, znajomość  własności dylatometrycznych będzie miała duże znaczenie dla pracy czujników cienkowarstwowych wykorzystujących topologiczne fermiony Diraca i Weyla w silnych polach magnetycznych. Obszerne  wprowadzenie  do  tematyki  projektu  można  znaleźć w pracy T. Cichorek et al. Nature Communications 13, 3868 (2022) oraz na stronie https://cms.intibs.pl/zespoly/lfnt. W ramach uczestnictwa w projekcie zaplanowano 6-miesięczny staż badawczy w Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids (Dresden), na który doktorant będzie mógł otrzymać dodatkowe finansowanie z NAWA.

 Dodatkowe informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować do Kierownika projektu  prof. dr. hab. Tomasza Cichorka (, tel. +48 71 395 4265).

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Wrocławską Szkołę Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo.