INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Doktorant w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 20.07.2022

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 05.09.2022

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 23.09.2022

PREFEROWANA DATA ROZPOCZĘCIA PRACY W PROJEKCIE: 01.10.2022

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY IITD PAN: https://hirszfeld.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: punkty kontroli immunologicznej, niedrobnokomórkowy rak płuca, metylacja DNA, miRNA, ekspresja mRNA, ekspresja białka, cytometria przepływowa, mikrośrodowisko nowotworu

 

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta stypendystę w projekcie badawczym pt. Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc – badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/33/B/NZ5/03029) w Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka oraz w Międzyzakładowej Pracowni Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej, w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.  

Oferujemy pracę w specjalistycznej placówce badawczej, w prężnym i przyjaznym zespole zajmującym się badaniami nad związkiem zmienności genetycznej i epigenetycznej z ryzykiem wystąpienia i progresją chorób nowotworowych i autoimmunizacyjnych oraz badaniami nad funkcjonalnym znaczeniem wariantów genetycznych.

I. Opis projektu badawczego 

Badania oraz praca doktorska będzie realizowana w ramach projektu badawczego pt. Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc – badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/33/B/NZ5/03029).

Rak płuca jest przyczyną największej liczby zgonów wśród chorych na nowotwory złośliwe. Najnowszym osiągnięciem w leczeniu raka płuc jest immunoterapia ukierunkowana na cząsteczki immunoregulacyjne. Immunoterapia ma na celu wzmocnienie naturalnie występujących procesów odpornościowych zaangażowanych w walkę z nowotworem. Okazało się bowiem, że nowotwory potrafią uniknąć odpowiedzi ze strony naszego układu odpornościowego wykorzystując punkty kontroli immunologicznej (ang. immune checkpoints), które razem ze swoimi ligandami w sposób istotny kontrolują odpowiedź immunologiczną. Celem naszego projektu są badania nad punktami kontroli immunologicznej (np. PD-1) w niedrobnokomórkowym raku płuca. W projekcie planujemy zbadać poziom ekspresji punktów kontroli immunologicznej oraz ich ligandów w mikrośrodowisku nowotworu oraz epigenetyczne i genetyczne mechanizmy regulacji ekspresji wybranych punktów kontroli immunologicznej na poziomie mRNA oraz białka. Uzyskane przez nas wyniki mogą nie tylko poszerzyć aktualną wiedzę o tych cząsteczkach, ale mogą również mieć implikacje kliniczne – przyczynić się do ustalenia czynników prognostycznych dla lepszej selekcji pacjentów do immunoterapii.

II. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat 

Do konkursu przystąpić może jedynie osoba nieposiadająca stopnia naukowego doktora i nie będąca uczestnikiem szkoły doktorskiej.

 • Tytuł zawodowy magistra biologii, biotechnologii lub kierunków pokrewnych, tytuł lekarza (termin dostarczenia dyplomu: najpóźniej 30 września 2022)
 • Zainteresowania naukowe w obszarze genetyki, biologii molekularnej, immunologii nowotworów
 • Wysoka średnia ocen ze studiów
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Sumienność, motywacja do pracy badawczej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoka kultura osobista, entuzjazm
 • Dobrze widziana jest:

- wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej (poparta tematyką pracy licencjackiej, magisterskiej, badawczej) w zakresie technik izolacji DNA i/lub RNA, PCR, qPCR, cytometrii przepływowej, western blot;

III. Podstawy prawne rekrutacji

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz - w odpowiednim zakresie - Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14.03.2019 r., którego aktualny tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019.

IV. Kryteria oraz sposób oceny Kandydatów 

Podczas rekrutacji zostanie przeprowadzona ocena Kandydata odpowiednio do kryteriów ustalonych dla naboru do Szkoły Doktorskiej oraz w zakresie umożliwiającym przyznanie stypendium naukowego NCN, przy uwzględnieniu całościowej oceny przydatności Kandydata do realizacji zadań przewidzianych w projekcie badawczym pt. Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc – badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka”.

V. Obowiązki Doktoranta

 • Izolowanie komórek z guzów nowotworowych i krwi
 • Analiza ekspresji białek kontroli immunologicznej przez komórki układu odpornościowego metodą cytometrii przepływowej
 • Izolowanie DNA, RNA, białka z tkanek nowotworowych, z komórek obwodowych krwi
 • Genotypowanie, badanie: ekspresji RNA i miRNA (ddPCR, RT-qPCR), poziomu metylacji (MS-HRM), western blot
 • Analiza danych, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z członkami zespołu, przygotowywanie odczynników, zabezpieczanie i transport materiału badawczego, opieka nad magistrantami i praktykantami, udział w konferencjach naukowych
 • Realizacja zadań wynikających z obowiązków doktoranta Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej IPAN
VI. Stypendium

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych i Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki z dnia 14.03.2019 r. przez 17 miesięcy trwania studiów doktoranckich pozostałe 31 miesięcy trwania studiów będzie finansowane przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu w kwocie zgodnej z art. 209 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), regulaminem WSD IPAN oraz z zarządzeniem Dyrektora nr 13/2019 w sprawie określenia wysokości stypendium doktoranckiego wypłacanego w IITD PAN we Wrocławiu doktorantom WSD Instytutów PAN

 Orientacyjna wysokość stypendium doktoranckiego ustalona zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) aktualnie wyniesie:

 1. 2371,70 zł brutto miesięcznie do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 2. 3653,70 zł brutto miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli w toku rekrutacji kandydat spełni również warunki przyznawania stypendiów naukowych, określone w powołanym wyżej Regulaminie, otrzyma dodatkowe świadczenie w formie stypendium naukowego NCN - każdorazowo w kwocie pozostałej po odliczeniu całkowitych kosztów stypendium doktoranckiego rozliczanych w Projekcie od miesięcznego budżetu na wynagrodzenie Doktoranta przez okres 17 miesięcy.

Orientacyjna wysokość stypendium naukowego wyniesie 2 225 zł miesięcznie przez 17 m-cy. Stypendium naukowe wypłacane będzie na podstawie umowy oraz powołanego wyżej Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych

VII. Złożenie podania

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 05.09.2022 r. do godz. 15:00:

 • osobiście w siedzibie Szkoły (INTiBS PAN ul. Okólna 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00, albo
 • elektronicznie na adres (z dopiskiem rekrutacja MJ), oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z dr hab. Moniką Jasek (e-mail: , tel. 713371172 wew. 237).

VIII. Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zintegrowany pobrany ze strony internetowej WSD IPAN zawierający: wniosek o przyjęcie do Szkoły, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie, że w przypadku przyjęcia do WSD IPAN będzie to jedyna szkoła doktorska, w której Kandydat będzie się kształcił;
 • życiorys zawierający listę publikacji naukowych, stypendiów i nagród, listę konferencji, w których brał udział Kandydat wraz z tytułami i autorami wystąpień;
 • list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz uzasadnienia zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej;
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, ewentualnie zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony;
 • odpis (kopię) całego indeksu studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich), albo suplement do dyplomu z ocenami z całych studiów, albo potwierdzone przez dziekanat karty ocen studenta ze wszystkich lat studiów;
 • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (nie dotyczy kandydatów, którzy zdali egzamin kończący kurs na tym poziomie w toku studiów),
 • jeden lub więcej listów polecających (wysłanych na adres: )
 • https://www.intibs.pl/dla-studentow/szkola-doktorska/aktualnosci/rekrutacja-do-wsd-ipan-na-rok-akademicki-2022-2023.html
IX. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
 • Z administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany w pkt 1 powyżej adres, lub telefonicznie pod numerem telefonu 71 3709940, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych poprzez konto e-mail: lub listownie na adres siedziby.
 • Dane osobowe będą przetwarzane celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji do projektu badawczego pt. Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc – badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2019/33/B/NZ5/03029) oraz do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z realizacją projektu badawczego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w związku z ich niezbędnością do zawarcia umowy stypendialnej NCN (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.
 • Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
 • Osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą oparte o profilowanie.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym, tj. dokonującym czynności na nasze zlecenie (np. usługi informatyczne, księgowe), zaś dane osobowe wybranego w konkursie Kandydata mogą zostać następnie udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym z mocy przepisów prawa.