Events


20-10-27, 10:00
Microsoft Teams

Doctoral dissertation defence

Wpływ składu i architektury chemicznej na właściwości luminescencyjne koloidalnych nanokryształów NaYF4 domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców

mgr Aleksandra Pilch-Wróbel

Read more...
After tomorrow
20-10-26, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Deterministycznie zintegrowane nanostruktury półprzewodnikowe dla zastosowań w nanofotonice

dr inż. Paweł Mrowiński
Institut für Festkörperphysik, Technische Universität Berlin, Niemcy; Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
20-10-21, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Controlling the Self-Organization of Organic Semiconductors by Solution Processing

prof. dr hab. Wojciech Pisula
Katedra Fizyki Molekularnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, Instytut Maxa Plancka do Badań nad Polimerami w Moguncji w Niemczech

Read more...
20-10-21, 13:15
Platforma Zoom

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Quantum gravity, mediators, and gravitational entanglement

dr hab. Tomasz Paterek
Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki, Uniwersytet Gdański

Read more...
20-10-20, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Badania struktury elektronowej związków międzymetalicznych o dyspersji pasm typu Diraca.
Electronic structure studies of intermetallics with Dirac-like band dispersion.

mgr Piotr Ruszała

Read more...
20-10-20, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within PhD Programme and WDS IPAS

Experimental methods in physics and chemistry of solids - Synthesis methods of nanomaterials
(Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego - Metody syntez nanomateriałów)

dr Adam Watras

Read more...
20-10-19, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Hybrydowe struktury tunelowe do zastosowań w telekomunikacji

dr inż. Wojciech Rudno-Rudziński
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
20-10-15, 12:00
Microsoft Teams

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Lawinowa emisja fotonów w nanomateriałach

prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz
Oddział Spektroskopii Optycznej, INTiBS PAN

Read more...
20-10-14, 14:00
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magneto-transport properties of half-Heusler topological semimetals candidates TbPtBi and HoPtBi

dr Orest Pavlosiuk
Oddział Badań Magnetyków, INTiBS PAN

Read more...
20-10-13, 11:15
Microsoft Teams

PhD Seminar

Struktura i właściwości spektroskopowe soli organiczno–nieorganicznych z guanidynową grupą funkcyjną

mgr Piotr Rejnhardt

Read more...
20-10-13, 09:30
Microsoft Teams

Lecture within PhD Programme and WDS IPAS

Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego - Metody otrzymywania monokryształów

dr hab. Zbigniew Bukowski
INTiBS PAN

Read more...
20-10-12, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Efekty kwantowe we wnętrzu czarnej dziury

dr hab. Paweł Gusin, prof. PWr
Katedra Technologii Kwantowych, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
20-10-07, 13:30
Microsoft Teams

Department of Magnetic Reseach Seminar

Transport Measurement in HgTe/(Hg,Cd)Te 2D Topological Insulator

dr Magdalena Majewicz
Oddział Badań Magnetyków

Read more...
20-10-05, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

SOLARIS - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego

prof. Marek Stankiewicz
Dyrektor Centrum SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński

Read more...
20-09-23, 11:00
Microsoft Teams

Doctoral dissertation defence

Przemiany fazowe ultrachłodnych bozonów w obecności pól cechowania

mgr Konrad Patucha

Read more...
20-09-10, 10:00
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Badanie kinetyki procesów relaksacyjnych w nanocząstkach siarczku indowo-srebrowego

 

mgr Adam Olejniczak

Read more...
20-09-08, 13:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Gold nanoparticles supported on Ce1-xEuxO2-y crystallites of defined morphology as active and stable catalysts of CO oxidation

 
 
 

mgr Oleksii Bezkrovnyi

Read more...
20-07-16, 13:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Gold nanoparticles supported on Ce1-xEuxO2-y crystallites of defined morphology as active and stable catalysts of CO oxidation

mgr Oleksii Bezkrovnyi

Read more...
20-07-03, 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki

mgr Pauliny Sobierajskiej

Read more...
20-07-03, 11:00
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki

mgr Paulina Sobierajska

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30