W związku z wprowadzeniem w 2018 r. nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce działalność Studium Doktoranckiego jest wygaszana, a prace doktorskie obecnie można realizować w szkole doktorskiej współprowadzonej przez Instytut.

Studium Doktoranckie w Instytucie przygotowuje uczestników do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki lub nauk chemicznych w zakresie chemii. Studia doktoranckie trwają 4 lata (osiem semestrów) i mają charakter stacjonarny.

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku fizyka, chemia, elektronika lub nauki o materiałach, ze średnią oceną co najmniej dobrą i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny, uznawany przez polskie prawodawstwo (dotyczy to cudzoziemców), jak również osoby kończące wymienione kierunki studiów w bieżącym roku akademickim. Kandydaci nie posiadający tytułu zawodowego magistra w dniu rozmowy kwalifikacyjnej mogą być zakwalifikowani warunkowo od 1 października danego roku, o ile obrona pracy nastąpi do 30 września. Podstawą przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna.

Doktoranci

Uczestnicy studiów doktoranckich są zobowiązani do:

 1. udziału w pracach naukowo-badawczych Instytutu, 
 2. uczestniczenia w wykładach i seminariach organizowanych dla wszystkich uczestników studium (6 cykli wykładów monograficznych po 2 godziny tygodniowo oraz 2 seminaria miesięcznie) i składania egzaminów w wyznaczonych terminach, 
 3. wysłuchania wykładów specjalistycznych zalecanych przez opiekuna/promotora, 
 4. składania w wyznaczonych terminach sprawozdań z przebiegu pracy naukowej, 
 5. przedstawiania na seminariach doktoranckich kolejnych fragmentów rozprawy doktorskiej, co najmniej raz w roku, 
 6. złożenie egzaminów doktorskich, przedłożenia rozprawy doktorskiej - w terminach zgodnych z regulaminem.

Uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymywać stypendia doktoranckie przyznawane na rok akademicki w wysokości 1600 zł miesięcznie. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i przekazywanych Instytutowi w postaci Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów w formie:

 1. stypendium socjalnego (w tym dofinansowania wynajęcia lokalu mieszkalnego);
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium dla najlepszych doktorantów;
 4. zapomogi. 

Doktoranci mogą podjąć studia w ramach Międzynarodowej Szkoły Badawczej im. Maksa Planka (Drezno - Wrocław - Praga) odbywając je częściowo w instytutach drezdeńskich. Wyróżniającym się doktorantom przyznane może być Stypendium im. Włodzimierza Trzebiatowskiego (3000 zł w roku akademickim 2010/2011). 

Regulaminy

Regulamin Studium Doktoranckiego w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu z 4 VII 2014 r.
w tym następujące załączniki:
1. Zasady powoływania Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
2. Efekty kształcenia na Studium Doktoranckim w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
3. Program Studium Doktoranckiego w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
4. Ślubowanie Doktoranta Studium Doktoranckiego w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Aneks do regulaminu Studium Doktoranckiego (27 I 2017).

Regulamin przyznawania świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.

Warunki i tryb rekrutacji na Studium Doktoranckie 2017-18.

Wykłady

 • Wybrane zagadnienia z fizyki ciała stałego
 • Wybrane zagadnienia z chemii ciała stałego
 • Mechanika kwantowa
 • Fizyka przejść fazowych
 • Metody badawcze w fizyce i chemii ciała stałego
 • Zjawiska fizykochemiczne w niskich temperaturach
 • Współczesny magnetyzm fazy skondensowanej
 • Metody obrazowania w fizyce i medycynie
Szczegółowy wykaz zajęć.

Doktoranci 

Obecnie (rok akademicki 2020/2021) Studium Doktoranckie liczy 38 słuchaczy:

Dane adresowe doktorantów: LINK

Kierownictwo Studium

Kierownikiem Studium jest dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, prof. INTiBS PAN (dane kontaktowe).

Platforma e-learningowa