Temat: Synteza i zbadanie opóźnionej luminescencji w luminoforach GGAG domieszkowanych jonami ziem rzadkich

Opiekun: dr Paweł Głuchowski (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 39 54 174, email:

Opis: Praktyki będą polegały na wykonaniu syntezy zol – żelowej i spaleniowej granatów gadolinowo, galowo, aluminiowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich, a następnie zbadaniu ich właściwości strukturalnych (dyfrakcja XRD, mikroskopia elektronowa) i spektroskopowych. W trakcie praktyk student będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi metodami otrzymywania luminoforów nieorganicznych oraz optymalizacją tych metod. Ponadto praktykant/ka przeprowadzi samodzielnie badania spektroskopowe oraz analizę otrzymanych wyników.