Praktyka zdalna

Temat: Synteza, charakterystyka i aplikacja nanocząstek biomateriałów

Opiekun: dr hab. inż. Anna Łukowiak / dr Marzena Fandzloch (Oddział Spektroskopii Optycznej)

Kontakt: tel. 71 39 54 190 /  71 39 54 272; e-mail:  /

Opis:

Jeden z najciekawszych obszarów badań materiałoznawstwa zajmuje się rozwojem biomateriałów, takich jak bioaktywne szkło i ceramika. Wśród nich bioszkło na bazie krzemionki i hydroksyapatyt są obiecującymi materiałami stosowanymi jako implanty, pokrycia i wypełnienia uszkodzonych kości. Projekt podzielony jest na trzy etapy. W pierwszym etapie praktykant na podstawie analizy danych literaturowych zaproponuje sposób otrzymywania wybranych materiałów bioceramicznych. Następnie wykona syntezę i charakterystykę materiału, obejmującą określenie kształtu, rozmiaru, składu, struktury oraz bioaktywności. Poznanie charakteru aplikacyjnego materiałów bioceramicznych stanowi ostatni etap projektu. W przypadku braku dostępu do laboratoriów instytutowych, praktyka może odbyć się zdalnie i przeprowadzona zostanie na podstawie dostarczonych danych eksperymentalnych.

Praktyka kierowana jest dla studentów kierunków chemicznych i materiałowych, z dobrą znajomością języka angielskiego.